Cư Sĩ Phật Giáo

Buddhists for a better world

NĂM TRĂM KIẾP CHỒN: (3)

              NĂM TRĂM KIẾP CHỒN: (2)

              Nhân Quả Xuất Thế Gian (2)

 

 

KỈNH PHÁP

Giáo lý từ kim khẩu của Thế Tôn lưu xuất đã khai ngộ vô số trời người và với trí nhớ tuyệt vời của tôn giả A Nan, đã được truyền tụng ghi chép thành kinh điển. Nếu tôn kính Phật là đại chủng tử giải thoát thì tôn kính pháp là điều không thể thiếu.

Có kẻ tu đến chỗ vô tâm liền tuyên bố kinh điển ngôn ngữ không liên hệ đến việc tu tập và chỉ làm chướng ngại giải thoát. Lời này không khéo trở thành phỉ báng Phật. Bởi vì đã phỉ báng pháp của Phật dạy. Tại sao cũng những lời lẽ đó Phật độ được chúng sinh giác ngộ mà bây giờ ta lại cho lời lẽ đó là tai hại?

Chấp ngôn ngữ kinh điển là không biết cứu cánh, nhưng bác ngôn ngữ kinh điển lại là không biết phương tiện.

Những kẻ bài bác ngôn ngữ văn tự, đâu biết rằng chính lời lẽ bài bác của họ cũng là ngôn ngữ văn tự  rồi! Vấn đề không phải lỗi tại ngôn ngữ, mà do cách dùng ngôn ngữ. Với kẻ tâm tà ngôn ngữ trở thành phương tiện gieo rắc tai họa. Nhưng với người hiền trí ngôn ngữ là phương tiện để khai ngộ chúng sinh, thành tựu thánh đạo. Điều mà những người tâm được thanh tịnh cảm nhận là dường như mọi ngôn ngữ văn tự kinh sách đều thừa thải không dính dáng với tâm thể, và đôi khi  có vị thốt lên:

“Ngôn ngữ văn tự chỉ nên vứt bỏ!”

 

Nhưng lời vừa được thốt ra đó cũng là ngôn ngữ văn tự bạn ạ!

 

Nhận thức rõ ràng như trên, chúng ta sẽ không rơi vào tà kiến chống báng kinh điển để bị đọa nặng nề bỏ mất hạt giống thánh trí. Trong nhiều kiếp quá khứ khi còn hành đạo Bồ Tát, Phật Thích Ca đã dâng cả mạng sống để được nghe một bài kệ ngắn của chánh pháp.

Kính pháp là nhân mà được thánh trí là quả.

Pháp tuy trừu tượng, nhưng đã được cụ thể hóa qua kinh sách giấy mực. Thế nên đối với kinh sách chúng ta hãy trân trọng đặt để nơi xứng đáng, giữ gìn cẩn thận. Khi nghe thuyết pháp hãy ngồi trong oai nghi nghiêm trang chỉnh túc, tâm ý chân thành chăm chú tuyệt đối đừng làm động tâm người khác. Người có lòng kính pháp, sớm muộn rồi sẽ giác ngộ.

TÙY HỶ

Chứng ngộ thánh quả là một điều quá lớn lao vĩ đại mà ai cũng ham thích. Người chứng ngộ là chỗ cho trời người quy ngưỡng tán thán cúng dường, là ánh sáng tỏa chiếu trong đời cho mọi người quy hướng. Địa vị của bậc thánh là tối thượng. Riêng bậc đã chứng ngộ thì không còn thấy có địa vị hơn thua, nhưng đức độ tự nhiên vẫn khiến mọi người kính phục.

Chúng ta tuy mong được giải thoát chứng ngộ, nhưng đôi khi chứng ngộ là vô ngã, lại xem chứng ngộ là một địa vị, và khi thấy có địa vị liền có tâm tranh giành tận trong thâm tâm, chúng ta chỉ muốn có mỗi chính mình được chứng ngộ, còn người khác chỉ nên là đồ đệ. Do tâm trạng này, chúng ta không vui khi nghe có người tu hành tinh tấn, giới đức tròn vẹn, tọa thiền rất lâu. Từ cái không vui này, chúng ta có thể công kích chỉ trích làm giảm bới uy danh của họ. Sự việc này làm ma vương nhảy nhót vui mừng.

Nếu không tùy hỷ công hạnh tu tập của người khác, chúng ta sẽ cảm quả báo chỗ dụng công không đắc lực, ác nghiệp hình thành.

 

Chúng ta hãy hoan hỷ khi thấy có người tăng tiến công đức trong Phật Pháp, hoặc người nghiêm cẩn trì giới, hoặc người chuyên chú thiền quán, thuyết pháp lợi sinh, đa văn quảng kiến, cho đến người thành tựu đạo quả, biện tài vô ngại, mọi người hướng về cung kính cúng dường. Nếu biết tùy hỷ như vậy, chúng ta sẽ cảm quả báo dụng công tu hành đắc lực, ác nghiệp nhẹ dần, thiện căn thêm lớn.

ỦNG HỘ

Chính vì giải thoát là mục tiêu cao thượng nhất nên chúng ta hãy ủng hộ, giúp đỡ, nhường nhịn, hy sinh cho mọi người có điều kiện tiến tu yên ổn.

Điều này dễ thấy trong tăng chúng của một tu viện đông người. Có khi chúng ta nhận lấy công việc bận rộn để cho người khác được rảnh rổi tu học, hoặc giúp đỡ vật dụng cần thiết cho sự tu học của người, còn mình chịu khó dụng công tu trong cảnh động.

Hoặc người cư sĩ tại gia phát tâm ủng hộ, giúp đỡ việc tu hành của chư Tăng, của bạn bè cư sĩ… Những việc như vậy đều là công đức tốt trong Phật Pháp, đều là nhân lành xuất thế gian.

Hoặc nhường kinh sách cho người xem, nhường công đức cho người làm, để chúng sinh cho người độ… đều là ủng hộ người được thêm nhiều thiện báo.

 

BỐ THÍ

Bố thí là nhân lành thế gian, cũng là công đức xuất thế gian, cũng là mật hạnh của Bồ Tát đạo. Ở đây chúng ta đề cập đến quả báo xuất thế gian.

Người giải thoát là người không còn chấp ngã, và ngã sở hữu. Bố thí chính là buông xả chấp ngã như thế. Người thường coi nhẹ tài vật sở hữu, hay buông xả bố thí cho kẻ khác, sẽ được thiện lợi lớn, phiền não mỏng nhẹ, dễ buông bỏ vọng tưởng tư kiến.

Người còn bỏn xẻn ít bố thí, chắc chắn khó thể nào giải thoát khỏi chấp trước si mê. Những bậc chân tu đạo hạnh không chấp chứa nhiều, mỗi khi có được món gì, liền khởi nghĩ bố thí cho ai khác.

Như vậy buông xả tài vật là nhân mà buông xả vọng chấp là quả.

Bố thí là cánh cửa đầu tiên để đi ra khỏi ngục tù tam giới.

LÀM THEO LỜI DẠY

Trong tất cả công hạnh xuất thế gian, làm theo lời dạy của bậc giác ngộ là điều quan trọng bậc nhất.

¯ Bà La Môn từ thành Vương Xá đi ra gặp Phật giữa đường hỏi:

– Những đệ tử của Cổ Đàm đều được Niết Bàn chăng?

Phật đáp:

– Có người được, có người không được.

 

– Tại sao cùng nghe chung lời dạy mà người được, người không được?

– Nếu có người gặp ông hỏi đường về Vương Xá, ông sẽ đáp thế nào?

– Tôi sẽ bảo họ hãy đi thẳng tới, rồi rẻ sang bên phải, đến hồ nước lớn, vòng qua sẽ thấy thành Vương Xá.

– Này Bà La Môn, nếu người ấy nghe như vậy và làm theo rất đúng sẽ đến được Vương Xá chăng?

– Đến được, Cồ Đàm!

– Nếu người nghe nhưng không đi đúng như vậy sẽ đến được Vương Xá chăng?

– Không được, Cồ Đàm.

Phật bảo:

– Cũng vậy, này Bà La Môn, ta đã dạy họ con đường đến Niết Bàn, trước hết hãy đi thẳng con đường tinh tấn, rẻ sang bên phải đơn giản, vòng qua hồ nước trí tuệ, và sẽ đến được Niết Bàn. Nhưng có kẻ làm đúng theo và có kẻ làm không đúng nên kết quả đã khác nhau.

 

Chúng ta thường tự thị chỗ hiểu biết của mình, làm theo điều mình suy nghĩ, không biết bỏ đi tư kiến để tuân phục lời dạy của chân sư một cách triệt để, và như thế chúng ta đã đánh mất lối về giải thoát. Thông thường trong mười đệ tử, chỉ có hai hoặc ba người làm đúng theo lời dạy của Thầy. Nếu ai cũng chịu xét kỹ làm theo từng lời dạy của chân sư, từ việc nhỏ như công việc, giới luật, tư cách, đến được lớn như thiền định, giáo pháp, sẽ có kết quả tốt trên đường tu hành.

Ví dụ, lời Phật dạy muôn  đời là tiêu biểu cho chúng ta làm theo để đi đến vô thượng phạm hạnh Phật dạy tinh tấn , lâu dần chúng ta trở thành dãi đãi, Phật dạy sống đơn giản lâu dần chúng ta đã sống đời phức tạp. Rất nhiều điều Phật dạy mà chúng ta không làm theo đúng, và đó là lý do tại sao Phật Pháp đi dần đến mạt hoại.

Người đệ tử xuất sắc là người kỹ lưỡng để ý làm theo lời dạy của thầy từng chút không sơ sót. Nó cũng nói lên lòng kính tin trọn vẹn của người học đối với thầy và kính thầy, thì, thưa bạn sẽ thành tựu tâm đắc của thầy. Khi nghe chúng tôi kể chuyện ông già chồn, người cư sĩ đặt vấn đề:

– Như vậy, do một chuyển ngữ của Tổ Bá Trượng mà ông được thoát thân chồn phải không?

Chúng tôi đáp:

– Có hai cách nhìn. Nếu nhìn nông cạn sẽ thấy dường như chỉ nhờ chuyển ngữ của Tổ Bá Trượng mà ông thoát thân chồn. Nếu nhìn suốt quá khứ sẽ thấy khác. Trước kia ông là Tỳ kheo, đã từng kính Phật trọng Pháp, làm các công đức trong Phật Pháp, thiền quán tư duy, chỉ vì trong cái định, ông không thấy đường đi của Nhân Quả nên theo cái định đó mà trả lời sai. Quả báo làm chồn đã mãn, công đức quá khứ sống dậy khiến ông gặp Tổ Bá Trượng là một duyên để ông thoát thân chồn. Khi công đức đã đến thì dù không gặp Bá Trượng cũng gặp vị khác khai thị.

 

                                                                                      THÔNG HUYỀN (Thường Chiếu)

Advertisements

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: