Cư Sĩ Phật Giáo

Buddhists for a better world

Nghi thức tỉnh tu

Trang 1 9 8 7 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

Nghi Thức Tĩnh Tu

Trang 1 2

NGHI THỨC TỤNG KINH
(Cho khóa tĩnh tu)
—]–

1. NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi tam bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm bồ đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.
(xá 3 xá rồi đọc bài kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN
(Đọc thầm)
Hôm nay đệ tử chúng con tề tựu nơi chùa………… thành tâm thọ trì kỳ lễ tĩnh tu,
lễ Phật sám hối, tu tập thiền định nguyện mười phương Chư Phật,
chư Bồ Tát từ bi gia hộ đệ tử chúng con tội diệt, phước sanh, thiện căn tăng trưởng,
Bồ Đề tâm kiên cố, tinh tấn tu hành, cùng pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
(Đọc tiếp bài niệm hương)

NIỆM HƯƠNG

Giới hương, định hương, dữ huệ hương
Giải thoát, giải thoát, tri kiến hương
Quang minh vân đài biến pháp giới
Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền
(Đứng dậy cắm hương lên lư rồi chắp tay đứng thẳng, tụng bài tán Phật)


KHÚC TÁN CA
TÔN KÍNH PHẬT

Kính lạy Đấng Vô Thượng
Người là cành hoa sen
Nơi biển đời nhân thế
Người là nguồn thương yêu
Bao dung khắp muôn loài
Là mặt trời ban mai
Đem ánh sáng cho đời
Dựng lại niềm tin sâu
Nơi tăm tối u sầu
Quỳ lạy bậc Chánh Giác
Thầy của khắp trời người
Lòng từ bi bao la
Cha lành chung bốn loài
Người là một đại dương
Mà con như giọt nước
Người là ngọn cao sơn
Mà con như hạt bụi
Con xin đảnh lễ Người
Với trọn lòng thiết tha
Quy y và tôn kính
Xin đem trọn cuộc đời
Đi theo bước chân Người
Xa lìa bờ vô minh
Tìm về nơi giác ngộ
Xin theo trái tim Người
Để trải lòng thương yêu
Bao dung khắp muôn loài
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật ( 2 lần)

2. TÁN THÁN PHẬT
(Đứng chắp tay)

Đấng Pháp vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loại
Nay con nguyện quy y
Diệt trừ vô lượng tội
Dâng lên lời tán thán
Ức kiếp vẫn không cùng.
Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời.
Trước bảo Tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

3. LỄ PHẬT

• Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chư Phật. (1 lễ)
• Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chánh Pháp. (1 lễ)
• Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp mười phương hư không tất cả Hiền Thánh Tăng. (1 lễ)

Khai kinh:
Pháp vi diệu rất sâu vô lượng
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe được xin trì tụng
Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

LẠY PHẬT SÁM HỐI

Kính lạy Đấng Giác Ngộ
Giữa thế gian tối tăm
Người là vầng ánh sáng
Giữa biển đời khổ đau
Người, đảo cồn nương tựa
Chúng con xin kính dâng
Lên Người lòng tôn kính
Vô biên và mãi mãi
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1lạy).
Trí tuệ người vô cùng
Chiếu soi cả pháp giới
Suốt ba cõi chúng sinh
Không điều gì chẳng biết
Biết làm sao nói lên
Lòng chúng con kính ngưỡng
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy).
Chúng con sống yên vui
Trong Từ Bi của Người
Ngập tràn như không khí
Trùm phủ khắp muôn loài
Tha thứ và độ lượng
Bao la và gần gũi
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy ).
Nơi Trí giác tuyệt vời
Người vượt qua chấp ngã
Không còn là chính mình
Người đã là tất cả
Là hạt bụi cánh hoa
Là trăng sao mây gió
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy ).
Núi có thể lung lay
Nhưng Người là bất động
Tâm bình an của người
Còn hơn cả hư không
Rất nhỏ nhiệm sâu mầu
Đến tận cùng tuyệt đối
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy ).
Người cao cả thiêng liêng
Người bao la vời vợi
Mà chúng con nhỏ bé
Tầm thường và tội lỗi
Biết bao kiếp si mê
Trong tham lam thù hận
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy ).
Từ chấp ngã ban đầu
Biến thành tâm ích kỷ
Chỉ nghĩ lợi phần mình
Mà quên đi tất cả
Bây giờ con ăn năn
Xin nguyện chừa lỗi trước
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 1 lạy ).
Từ chấp ngã ban đầu
Biến thành tâm kiêu mạn
Thấy mình hơn mọi người
Rồi khinh thường tất cả
Hôm nay trước muôn loài
Con cúi đầu sám hối
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy).
Có ai ngờ được rằng
Tâm kiêu mạn khởi lên
Là nhiễm ô nối bước
Khiến chúng con chìm trong
Đam mê và dục vọng
Thấp hèn và tội lỗi
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy).
Tâm ích kỷ trước kia
Đưa đến lòng ác độc
Khiến chúng con nhẫn tâm
Gây tổn hại muôn loài
Bằng lời nói, gươm đao
Hoặc âm mưu đen tối
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy).
Vì không biết thương người
Nên muốn ai cũng xấu
Nên chỉ thích chê bai
Để làm người nhục nhã
Ôi! Lời nói chê bai
Làm con người chia rẻ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy).
Tâm tự kiêu ngự trị
Nên nóng giận dễ dàng
Mỗi khi có người nào
Làm cho con trái ý
Hoặc xúc phạm đến con
Hoặc điều con ưa thích
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy).
Làm được chút điều lành
Chưa có đáng là bao
Mà con tưởng rất nhiều
Nên khởi tâm tự mãn
Làm đóng lại con đường
Đi về nơi cao thượng
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy).
Rồi Phật pháp cao siêu
Con hiểu được đôi điều
Đã thích thú khoe khoang
Không khiêm cung kín đáo
Làm hao tổn thiện căn
Phát sinh nhiều trở ngại
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy).
Ôi! Lầm lỗi chập chùng
Giăng kín cả tâm con
Dù tha thiết ăn năn
Vẫn khó trừ diệt được
Cúi xin Mười Phương Phật
Soi sáng cả lòng con
Để trong mỗi phút giây
Con luôn luôn tỉnh giác
Xét được lầm lỗi mình
Từ nội tâm sâu kín
Con nguyện mãi về sau
Dù sinh về nơi đâu
Sẽ đem trọn đời mình
Hiến dâng cho tất cả
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần) (3 lạy).

LỄ PHẬT – PHÁT NGUYỆN

1. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Chí thành đảnh lễ
Mười Phương pháp giới
Trọn cả ba đời
Tất cả chư phật (1lạy)
2. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Từ tâm vô lượng
Tỉnh lặng an vui
Trải khắp muôn loài
Của Mười Phương Phật (1 lạy)
3. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Bi tâm vô lượng
Thương xót chúng sanh
Trong kiếp luân hồi
Của Mười Phương Phật (1 lạy)
4. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Hỷ tâm vô lượng
Khuyến hóa chúng sanh
Bỏ ác làm lành
Của Mười Phương Phật ( 1 lạy)
5. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Xả tâm vô lượng
Thương cả chúng sanh
Si tối cang cường
Của Mười Phương Phật ( 1 lạy)
6. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Công đức hy sinh
Hạnh phúc thế gian
Vì đạo quên mình
Của Mười Phương Phật ( 1 Lạy)
7. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Giới thể thanh tịnh
Phạm hạnh sáng trong
Như tuyết như gương
Của Mười Phương Phật ( 1 Lạy)
8. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Đại lực tinh tấn
Chí nguyện kiên cường
Hàng phục chướng ma
Của Mười Phương Phật (1lạy )
9. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Trải vô số kiếp
Đại hạnh vị tha
Cứu giúp muôn loài
Của Mười Phương Phật ( )
10. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Định lực thâm sâu
Chứng đạt đạo quả
Vô Thượng Niết Bàn
Của Mười Phương Phật (1lạy)
11. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Trí tuệ cao siêu
Biết rõ sáu đường
Suốt nhìn ba cõi
Của Mười Phương Phật (1lạy )
12. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Biện tài vô ngại
Giáo hóa chúng sinh
Hàng phục ma binh
Của Mười Phương Phật (1 lạy)
13. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Giáo pháp nhiệm mầu
Chữa lành muôn bệnh
Phiền não vô minh
Của Mười Phương Phật (1 lạy)
14. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Thần lực vô biên
Ứng hiện tuỳ duyên
Hóa độ khắp miền
Của Mười Phương Phật (1 lạy)
15. Đệ tử chúng con
Chí thành cầu nguyện
Chư Phật gia hộ
Chánh Pháp sáng soi
Mãi mãi lưu truyền
Không hề đoạn dứt (1 lạy)
16. Xin Phật gia hộ
Tất cả chúng sanh
Thương kính lẫn nhau
Sống theo đạo lý (1lạy )
17. Xin Phật gia hộ
Tất cả chúng sinh
Trí tuệ quang minh
Thấm sâu lời Phật (1 lạy)
18. Xin Phật gia hộ
Tất cả chúng sanh
Trọn kiếp ngàn đời
Quy y Phật pháp (1lạy )
19. Chúng sanh tinh tấn
Dứt bỏ tham sân
Ái nhiễm muộn phiền
Oán hờn tranh đấu ( 1lạy)
20. Chúng sanh thoát khỏi
Kiêu mạn khoe khoang
Ích kỷ lợi mình
Gian tham đố kỵ (1lạy )
21. Chúng sanh tin hiểu
Nghiệp Báo luân hồi
Nghĩ nói và làm
Hoàn toàn thuần thiện (1 lạy)
22. Lòng thương rộng mở
Trùm phủ muôn nơi
Tận cõi vô hình
Cỏ cây cầm thú ( 1lạy )
23. Chúng sanh thắng được
Dục vọng thấp hèn
Làm chủ thân tâm
Sống đời trong sạch (1lạy )
24. Xin cho tà kiến
Rời khỏi chúng sanh
Để vững lòng tin
Mười Phương Tam Bảo (`1lạy )
25. Bước vào thánh đạo
Nhu thuận khiêm cung
Từ ái bao dung
Buông dần chấp ngã (1lạy )
26. Dù cho tất cả
Biển cạn non mòn
Lòng vẫn sắt son
Kiên cường giữ đạo (1lạy )
27. Nguyện cho thế giới
Mãi sống an lành
Khổ nạn chiến tranh
Thảy đều chấm dứt (1lạy)
28. Thuận hòa mưa nắng
Cây cỏ tốt tươi
Cuộc sống muôn loài
Ấm no hạnh phúc (1lạy )
29. Nguyện cho khắp cả
Cõi giới siêu hình
Thấm đượm lời kinh
Quay đầu giác ngộ (1lạy)
30. Chư Phật gia hộ
Tất cả chúng sanh
Đầy đủ duyên lành
Thiện căn lớn mãi
Vượt bao chướng ngại
Tỏ ngộ đạo mầu
Thiền định thâm sâu
Đồng thành Phật đạo (1lạy)

LỜI KHẤN NGUYỆN
Kính lạy Mười phương Phật
Kính lạy Mười phương Pháp
Kính lạy Mười phương Tăng
Xin chứng giám lòng con
Với tất cả tâm thành
Dâng lên lời khấn nguyện
Xin cho con mãi mãi
Lòng tôn kính vô biên
Hơn núi biển mông mênh
Dâng lên Mười phương Phật
Xin cho con mãi mãi
Lòng thương yêu không cùng
Trải thế giới tam thiên
Đến chúng sinh vô tận
Xin cho khắp muôn loài
Sống yên lành bên nhau
Không ganh ghét oán thù
Không chiến tranh giết chóc
Xin cho kẻ bất thiện
Biết tin có luân hồi
Có nghiệp báo trả vay
Để hồi đầu hướng thiện

Xin kẻ mù được sáng
Kẻ điếc lại được nghe
Kẻ nghèo được ấm no
Kẻ ốm đau bình phục
Xin cho loài cầm thú
Thoát được nghiệp ngu si
Tái sinh vào cõi người
Biết tu theo Phật Pháp
Các vong linh vất vưởng
Trong cõi giới u huyền
Thoát nghiệp đói triền miên
Quy y và siêu thoát
Xin cho nơi địa ngục
Chúng sinh đang đọa đày
Khởi được tâm từ bi
Để xa lìa cảnh khổ
Cúi xin Mười Phương Phật
Chư Bồ Tát Thánh Hiền
Đem chánh pháp thiêng liêng
Sáng soi nghìn thế giới
Cho chúng con mãi mãi
Dù sinh về nơi đâu
Đều gặp pháp nhiệm mầu
Để nương theo tu tập

Cho con biết khiêm hạ
Biết tôn trọng mọi người
Tự thấy mình nhỏ thôi
Việc tu còn kém cỏi
Cho tay con rộng mở
Biết san sẻ cúng dường
Biết giúp đỡ yêu thương
Đến những người khốn khó
Xin cho con bình thản
Trước nghịch cảnh cuộc đời
Dù bị mắng bằng lời
Hay bằng điều mưu hại
Xin tâm con sung sướng
Khi thấy người thành công
Hoặc gây tạo phước lành
Như chính con làm được
Cho con biết im lặng
Không nói lỗi của người
Chỉ lặng lẽ dùng lời
Cầu cho người hết lỗi
Xin vòng dây tham ái
Rời khỏi cuộc đời con
Để cho trái tim con
Biết yêu thương tất cả

Cúi lạy Mười Phương Phật
Đau khổ đã nhiều rồi
Vô lượng kiếp luân hồi
Đắng cay và mỏi mệt
Nay con dâng lời nguyện
Giải thoát, quyết tìm về
Giác ngộ, quyết lìa mê
Độ sinh, đền ơn Phật
Xin cho con giữ vững
Được chí nguyện tu hành
Không một phút buông lơi
Không một giờ xao lãng
Xin vẹn toàn giới hạnh
Với thiền định lắng sâu
Với trí tuệ nhiệm mầu
Xóa tan dần chấp ngã
Xin cho con tỉnh táo
Không kiêu mạn tự hào
Dù tu tiến đến đâu
Vẫn tự tìm chỗ dở
Nguyện cho con đi mãi
Không đứng lại giữa đường
Đến tuyệt đối vô biên
Tâm đồng tâm Chư Phật

Rồi trong muôn vạn nẻo
Của sinh tử luân hồi
Con mãi mãi không thôi
Độ sinh không dừng nghỉ
Cúi lạy Mười Phương Phật
Xin chứng giám lòng con
Lời khấn nguyện sắt son
Dâng lên ngôi Tam Bảo

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

PHỤC NGUYỆN:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh:
Hôm nay đệ tử chúng con thành tâm đối trước Phật Đài trì tụng kinh …..

PHỤC NGUYỆN
Đạo Pháp sáng soi giáo lý rộng truyền
Vì Đạo quên mình bốn ơn nặng nhớ
Thế giới hòa bình hết khổ đao binh
Mưa nắng thuận hòa, chúng sanh an lạc
Đại chúng tiến tu, tỉnh rõ lỗi lầm
Rộng mở từ tâm, vì người làm gốc
Chốn chốn già lam tỏa hương Đạo Đức
Cho cả muôn loài quy phục tựa nương
Hết thảy vong linh trong cõi siêu hình
Bỏ ác làm lành, quy y Tam Bảo
Pháp giới rộng trùm ba cõi bốn loài
Đồng thoát luân hồi trọn thành Phật Đạo
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
TAM TỰ QUY Y
Tự Quy Y Phật
Đương nguyện chúng sanh
Hiểu sâu đạo cả
Phát tâm vô thượng. (1 lễ)
Tự Quy Y Pháp
Đương nguyện chúng sanh
Thấu rõ kinh tạng
Trí tuệ như biển. (1 lễ)
Tự Quy Y Tăng
Đương nguyện chúng sanh
Tâm ý hòa hợp
Biết thương mến nhau. (1 lễ)

Advertisements

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: