Cư Sĩ Phật Giáo

Buddhists for a better world

Nghi thức cầu siêu (Phật Giáo)

Những Bài Kinh Tụng Hàng Ngày

Trang 1 9 8 7 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

 

                                                     NGHI THỨC
                        CẦU SIÊU ĐỘ CHÚNG SINH NƠI ĐỊA NGỤC

NIỆM HƯƠNG
Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo Phật pháp làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu học vững bền
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.

KỲ NGUYỆN
Hôm nay đại chúng Tăng Ni Phật tử chùa ……………….. vân tập trước Phật đường thành tâm hướng về cõi Địa Ngục, nơi có vô số chúng sinh đang bị đọa lạc vì tội lỗi quá khứ.
Để thay cho chúng sinh đó mà sám hối tội khiên.
Để thay cho chúng sinh đó phát nguyện đời đời quy y Tam Bảo, xin cho chúng sinh đó nương Phật lực mà sớm thoát khỏi ngục tối, xin cho chúng sinh đó được Chư Thánh dẫn dắt giáo hóa để tiến tu vô lượng hạnh lành, rồi ngày kia cùng pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo.
Nguyện chư Phật phóng quang tiếp độ, khiến tâm của chúng sinh đang ở trong địa ngục được duyên theo tâm của đại chúng trong từng lời kinh tụng, khiến cho tâm của những chúng sinh đó được chuyển hoá trở nên thuần thiện, từ bi, an vui, tươi mát.
Nhờ công đức đó, xin chúng sanh được thoát cảnh đọa đày để về an trú nơi xứ Phật và được giáo hoá ngày một tốt đẹp hơn.
Nam Mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)

CÚNG HƯƠNG

Giới hương, định hương, dữ huệ hương
Giải thoát, giải thoát tri kiến hương
Quang minh vân đài biến pháp giới
Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền
Nam mô hương cúng dường Bồ Tát (3 lần)

(đứng dậy cắm hương lên rồi chấp tay đứng thẳng tụng bài Tán Thán Phật hoặc hát bài Khúc Tán Ca Tôn Kính Phật)

TÁN THÁN PHẬT
Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loại
Nay con nguyện quy y
Diệt trừ vô lượng tội
Dâng lên lời tán thán
Ưc kiếp vẫn không cùng
Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

               ***
KHÚC TÁN CA TÔN KÍNH PHẬT

Kính lạy Đấng Vô Thượng
Người là cành Hoa sen
Nơi biển đời nhân thế
Người là nguồn thương yêu
Bao dung khắp muôn loài
Là mặt trời ban mai
Đem ánh sáng cho đời
Dựng lại niềm tin sâu
Nơi tăm tối u sầu.
Quỳ lạy Bậc Chánh Giác
Thầy của khắp trời người
Lòng từ bi bao la
Cha lành chung bốn loài
Người là một đại dương
Mà con như giọt nước
Người là ngọn cao sơn
Mà con như hạt bụi.
Con xin đảnh lễ người
Với trọn lòng thiết tha
Quy y và tôn kính
Xin đem trọn cuộc đời
Đi theo bước chân người
Xa lìa bờ vô minh
Tìm về nơi giác ngộ
Xin theo trái tim người
Để trải lòng thương yêu
Bao dung khắp muôn loài
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (2 lần)

LỄ PHẬT
• Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp mười phương hư không tất cả Chư Phật (1 lạy)
• Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp mười phương hư không tất cả Chánh Pháp (1 lạy)
• Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp mười phương hư không tất cả Hiền Thánh Tăng (1 lạy)

SÁM HỐI CHO CHÚNG SINH
        NƠI ĐỊA NGỤC

(Quỳ hoặc đứng tụng)
Chủ lễ xướng :
Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng:
Đại chúng cùng hòa theo :
Từ muôn kiếp si mê điên đảo
Theo ác tâm gây tạo tội khiên
Giết người hại vật triền miên
Nỗi đau kẻ khác, lòng quên đoái hoài
Nay tha thiết nương oai thần Phật
Chứng tâm con như cắt như đâm
Xót xa hối hận lỗi lầm
Ước mong chuộc lại gấp trăm vạn lần
Giờ còn lại tâm thành theo Phật
Lòng từ bi ngày một lớn lên
Thương yêu khắp cả mọi miền
Nỗi đau kẻ khác nguyện xin nhận giùm.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (1 lạy)
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)

Chủ lễ xướng:
Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng:
Đại chúng cùng hòa theo:
Từ muôn kiếp tham lam ích kỷ
Quên tha nhân chỉ nghĩ lợi mình
Dối gian, trộm cướp, tranh giành
Để cho kẻ khác mặc tình khóc than
Tội con lớn hơn ngàn ngọn núi
Nên bây giờ sám hối ăn năn
Mai sau trở lại trần gian
Con xin được sống hoàn toàn vị tha
Tuy nghèo khổ nhưng là người tốt
Không gian tham một chút của người
Lại còn giúp đỡ cho người
Bằng công, bằng của, bằng lời thương yêu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (1 lạy)
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)

Chủ lễ xướng :
Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng:
Đại chúng cùng hòa theo:
Vì mê muội chìm trong dục lạc
Những trò vui phá nát hạnh lành
Rượu men, bài bạc, ái tình
Cuồng say vũ điệu, đắm mình thuốc ma
Tâm hồn bẩn như là đống rác
Tội lỗi đầy như cát sông Hằng
Bây giờ địa ngục trói giăng
Lửa thiêu, roi đánh công bằng mà thôi
Con sám hối nhiều đời lầm lỗi
Nguyện về sau từ chối thú vui
Giữ thân trong sạch đẹp ngời
Đem công sức để xây đời thiện lương.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (1 lạy)
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)

Chủ lễ xướng:
Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng:
Đại chúng cùng hòa theo:
Với đôi chút thành công quá khứ
Con kiêu căng cô phụ Thánh Thần
Chẳng tin có Quả có Nhân
Chẳng tin có Phật tuyệt luân siêu phàm
Dùng lời nói việc làm ngang bướng
Huỷ báng điều cao thượng trên đời
Đó là Phật Pháp tuyệt vời
Đó là chư Thánh sáng ngời từ tâm
Nay con hiểu lỗi lầm quá nặng
Lòng ăn năn cay đắng vạn lần
Từ nay cho tận ngàn sau
Xin theo bước Phật tiến tu đạo mầu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (1 lạy)
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)

Chủ lễ xướng:
Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng:
Đại chúng cùng hòa theo:
Những kiếp trước lòng nhiều ganh ghét
Khinh kẻ này, chỉ trích kẻ kia
Tâm đầy phiền giận trách chê
Thấy người có lỗi, không hề khoan dung
Con đâu hiểu sống cùng cõi thế
Người với người phải biết thương nhau
Trần gian này lắm khổ đau
Chỉ vì thù hận chìm sâu lòng người
Con xin nguyện ngàn đời sau nữa
Bụi oán hờn chẳng chứa trong tâm
Thương người như thể thương thân
Tâm từ bi sẽ tinh cần đắp xây.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (1 lạy)
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)

Chủ lễ xướng :
Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng:
Đại chúng cùng hòa theo:
Tâm đố kỵ từ muôn kiếp trước
Thấy ai hơn, bực tức không nguôi
Bên ngoài ra vẻ nói cười
Mà trong chỉ muốn hại người nát tan
Tội như thế ngập tràn sông núi
Nên bây giờ ngục tối giam cầm
Bây giờ hiểu được lỗi lầm
Tuy chìm địa ngục nhưng thầm tỉnh tu
Con nguyện sẽ cúi đầu tán thán
Bất cứ ai hơn hẳn với con
Tâm thành con khởi ước mong
Ai ai cũng sẽ vạn lần hơn con.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (1 lạy)
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)

Chủ lễ xướng:
Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng:
Đại chúng hòa theo:
Cuộc sống vốn đã nhiều đau khổ
Con lại gây đau khổ nhiều hơn
Bằng lời chia rẽ hai bên
Khiến người người phải oán hờn lẫn nhau
Nặng hơn cả chia sâu Tăng chúng
Tranh với nhau bên đúng bên sai
Giành nhau danh tiếng tiền tài
Đạo mầu vì thế mà phai nhạt dần
Ngày nào được trần gian trở lại
Sẽ làm người chắp nối yêu thương
Bàn tay nồng ấm làn hương
Dựng xây cuộc sống thiên đường an vui.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (1 lạy)
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)

Chủ lễ xướng:
Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng:
Đại chúng hòa theo:
Phật pháp vốn Từ Bi Vô Ngã
Nhưng con tu kỳ lạ sai lầm
Mới tu chưa được mấy năm
Thấy mình nhập Thánh siêu phàm như như
Mở miệng nói dương dương tự đắc
Xem mọi người như rác như rơm
Tranh hơn thiền ngữ Phật ngôn
Tâm kiêu mạn lớn ngàn lần Tu-di
Quả báo đến ngu si điên loạn
Chết xong còn chịu nạn ngục hình
Giờ đây suy gẫm tội tình
Cúi đầu cầu Phật thương tình thứ tha
Con xin nguyện thoát ra tà kiến
Giữ tâm hồn hiền thiện khiêm nhu
Lúc nào cũng thấy cái Ta
Chỉ là cỏ rác, chỉ là bụi bay.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (1 lạy)
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)

Chủ lễ xướng:
Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng:
Đại chúng hòa theo:
Khi còn sống ham mê lợi tức
Buôn thứ gì miễn được lời to
Mại dâm, ma túy, bạc cờ
Sách phim đồi trụy, bóng ma vũ trường
Gieo tội lỗi ngập đường nhân thế
Khiến nhiều người hư phế cuộc đời
Tội này biết lúc nào vơi
Chết rơi hỏa ngục, cạn lời rên la
Con biết tội con là cực ác
Không mong gì sớm được an nhàn
Chỉ còn tha thiết ăn năn
Nguyện khi trở lại làm thân con người
Sẽ đem cả cuộc đời theo Phật
Đem đạo mầu gieo rắc mười phương
Đắp xây thế giới hiền lương
Dựng nền đạo đức tình thương đẹp ngời.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (1 lạy)
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)

Chủ lễ xướng:
Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng:
Đại chúng hòa theo:
Xưa có phước được làm quan lớn
Nhưng quên đi bổn phận với dân
Chẳng lo việc nước chuyên cần
Chỉ lo lợi dụng chức quyền kiếm riêng
Bênh vực kẻ lắm tiền nhiều bạc
Ức hiếp người yếu ớt lầm than
Đọa vào ngục tối kêu van
Nay con sám hối nghiệp căn thuở nào
Nếu cõi thế ngày sau trở lại
Xin làm người giản dị tầm thường
Nhưng lòng rộng lớn tình thương
Đôi tay, khối óc nguyện dâng cho đời.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (1 lạy)
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)

Chủ lễ xướng:
Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng:
Đại chúng hòa theo:
Phận làm con không tròn đạo hiếu
Với mẹ cha đã thiếu chăm lo
Công ơn sinh dưỡng ngày xưa
Không từng nghĩ nhớ, thờ ơ phụ phàng
Lại có lúc hung hăng nạt nộ
Khiến thân già đau khổ tủi buồn
Bây giờ đền tội mỏi mòn
Cầu mong Phật chứng minh con lòng thành
Nguyện tâm hiếu ân cần gìn giữ
Lo mẹ cha giấc ngủ miếng ăn
Rồi đem Phật pháp cao thâm
Độ cha mẹ được thiện căn sâu dày.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (1 lạy)
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)

Chủ lễ xướng:
Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng:
Đại chúng hòa theo:
Nhớ thuở trước thương con quá đáng
Chỉ nuông chìu không ráng dạy răn
Thế nên con trẻ hư dần
Lớn lên thành kẻ bất nhân hại đời
Tội con trẻ do nơi cha mẹ
Nên ngục hình, không thể tính riêng
Giờ đây hiểu lẽ nghiệp duyên
Gặp nhau là nợ là duyên thuở nào
Nên phải ráng dạy nhau đạo lý
Còn những trò vui chỉ thoáng qua
Cho con Phật pháp cao xa
Đạo là vĩnh cửu, đời là giấc mơ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (1 lạy)
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)

Chủ lễ xướng:
Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng:
Đại chúng cùng hòa theo:
Rừng là chỗ chở che sự sống
Cây là nơi trú ngụ quỷ thần
Rừng cây là của toàn dân
Con vì tham đã phá dần màu xanh
Lợi mình hưởng hại dành nhân loại
Quỷ thần sân, kinh hãi đất trời
Nắng khô khan, bão tơi bời
Khổ đau gieo rắc, cuộc đời tang thương
Vì tội chướng nay vương địa ngục
Nguyện sau này gắng sức trồng rừng
Giữ gìn sự sống mến thương
Cho hành tinh đẹp trên từng bước chân.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (1 lạy)
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)

Chủ lễ xướng:
Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng:
Đại chúng cùng hòa:
Tham vọng lớn muốn người tôn kính
Dối gạt đời xưng Thánh xưng Thần
Truyền rao tà đạo sai lầm
Hưởng người dâng cúng, nhận người cúi xin
Gây mê tín, bỏ quên đạo đức
Khiến người theo đoạn dứt thiện căn
Mượn danh Phật để dối gian
Dùng thần chú bác luật Nhân Quả rồi
Tội mượn đạo tạo đời rất nặng
Ngục ngàn năm cũng chẳng trả vừa
Bây giờ vĩnh kiếp xin chừa
Nguyện theo chánh đạo ngăn ngừa tội sau
Xin làm kẻ đứng sau ngồi dưới
Không còn ham tài lợi danh xưng
Cúi đầu tin Quả tin Nhân
Đi theo lẽ phải công bằng mà thôi.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (1 lạy)
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)

Chủ lễ xướng:
Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng:
Đại chúng cùng hòa theo:
Đã đối xử với người tàn ác
Bắt trẻ con về buộc đi xin
Bẻ chân, đâm mắt, huỷ hình
Lại còn đánh đập, bớt phần thức ăn
Hoặc lừa gạt bán thân phụ nữ
Bắt chôn đời vào chốn lầu xanh
Hoặc làm chủ ép công nhân
Phải làm quá sức để giành lợi to
Lửa địa ngục đợi chờ những kẻ
Vì lợi mình hành hạ chúng sinh
Con nay, sám hối tội tình
Hiểu ra tội ác mà mình đã gây
Nguyện cõi thế có ngày trở lại
Sẽ trọn lòng từ ái thương yêu
Vì người chẳng kể sớm chiều
Kiếm từng hạnh phúc chắt chiu tặng đời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (1 lạy)
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)

Chủ lễ xướng:
Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng:
Đại chúng cùng hòa:
Dùng vu khống hại người đau khổ
Dồn người vào tuyệt lộ cùng đường
Dựng lên những chuyện lạ thường
Thay đen đổi trắng, miệng dường như dao,
Dù người lỗi, lòng giàu tha thứ
Người chẳng sai, sao nỡ vu oan
Ngày nay ngục tối kêu van
Cũng là nghiệp quả công bằng mà thôi
Con nguyện sẽ dùng lời tốt đẹp
Để cứu người thoát kiếp tai ương
Miệng là một suối tình thương
Chảy vào cuộc sống làn hương ngọt ngào.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (1 lạy)
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)

Chủ lễ xướng:
Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng:
Đại chúng cùng hòa:
Lại còn tội buôn gian bán thiếu
Giả mạo hàng, cướp hiệu của người
Khiến người điêu đứng thiệt thòi
Người mua lầm cũng khóc cười dở dang
Nguy hiểm nhất thuốc thang làm giả
Cũng xem như giết cả mạng người
Vô lương tâm, hại bao người
Dù chìm địa ngục, chưa vơi tội tình
Nay với cả tâm thành sám hối
Nguyện sau này quên lợi phần mình
Lo cho tất cả chúng sinh
Dù cành hoa nhỏ cũng xin tặng người
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (1 lạy)
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)

Chủ lễ xướng:
Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng:
Đại chúng cùng hòa:
Lúc còn sống hung hăng dữ tợn
Tụ tập thành băng đảng côn đồ
Đâm thuê, chém mướn, giết nhờ
Chận đường, cướp giật, lọc lừa, ép xâu
Xuống địa ngục còn đâu uy lực
Chịu lửa roi, thân nhức mình đau
Ngục hình dù chịu bao lâu
Cũng không xứng với thuở nào ác nhân
Nay hối hận cam tâm chịu đọa
Một ngày kia nghiệp xóa nhẹ rồi
Xin theo Phật pháp muôn đời
Sống hiền lành giữa đất trời thênh thang.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (1 lạy)
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)

Chủ lễ xướng:
Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng:
Đại chúng cùng hòa:
Ai cũng thế, ít nhiều đều tội
Chỉ khác nhau biết lỗi hay không
Đời là bể khổ mênh mông
Khéo nương Phật pháp thoát vòng trầm luân
Phật là đấng chí Tôn chí Kính
Con đời đời xin đảnh lễ Người
Từ Bi Trí Tuệ tuyệt vời
Nhờ thần uy Phật, con rời cõi mê
Lời Phật dạy, đường về cõi giác
Là mặt trời soi sáng thế gian
Lòng con tha thiết muôn vàn
Xin tìm theo mãi bước chân Phật đà
Nay sám hối thay cho tất cả
Những chúng sinh đang đọa ngục hình
Mong rằng sớm thoát tội tình
Để cùng theo Phật tu hành chuyển tâm
Dù lúc trước đã làm nên tội
Nhưng về sau quyết đổi cuộc đời.
Luật Nhân Quả đã tin rồi
Từng giờ từng phút vun bồi thiện căn
Chút điều tội cũng ngăn cũng giữ
Chút điều lành cũng thử cùng làm
Diệt trừ sân hận tham lam
Huân tu khiêm hạ Từ Tâm vững bền
Đường thiện nghiệp đi lên từng bước
Nghiệp ác xưa từ khước quay lưng
Tội xưa xin chuộc dần dần
Bằng vô số việc thiện dâng cho đời
Xin cúi xuống làm người hèn kém
Miễn đôi tay làm đẹp cuộc đời
Tình thương dâng khắp muôn nơi
Con tim tuy nhỏ nhưng trời đất ôm
Dù có khổ quyết không đổi hướng
Chỉ một đường cao thượng mà đi
Cúi đầu trước đức Từ Bi
Như lời Phật dạy sống vì chúng sinh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật (1 lạy)
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (1 lạy)
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lạy)

PHỤC NGUYỆN
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hôm nay đệ tử chúng con vì chúng sinh nơi địa ngục mà sám hối, xin chúng sinh ở địa ngục sớm thoát tội khiên, quy y Tam Bảo, khởi được từ tâm, tạo công đức lành để hưởng phước nhơn thiên và tiến tu giải thoát.
Chúng con cũng hồi hướng cho cửu huyền thất tổ được rời xa ác đạo, quy hướng Phật đà, siêu sinh Tịnh độ.
Chúng con cũng cầu nguyện cho những chúng sinh ở cõi người đang tạo ác nghiệp hướng về địa ngục biết thức tỉnh quay đầu để sau khi chết không vào đọa xứ.
Nguyện cho tất cả chúng sinh đều tin theo Phật pháp, tránh xa điều ác, làm các việc lành, thương yêu lẫn nhau, huân tu đạo đức, tinh tấn thiền định, tất cả đều thành tựu vô thượng Bồ Đề, viên mãn chánh giác.
Nguyện tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

TAM QUY Y

• Tự quy y Phật nguyện cho chúng sanh hiểu sâu đạo cả phát tâm vô thượng (1 lạy)
• Tự quy y Pháp nguyện cho chúng sinh thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biển (1 lạy)
• Tự quy y Tăng nguyện cho chúng sinh tâm ý hòa hợp biết thương mến nhau (1 lạy)

Advertisements

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: