Cư Sĩ Phật Giáo

Buddhists for a better world

Nghi thức tụng kinh -(Chùa Phật Quang)

Trang 1 9 8 7 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15

NGHI THỨC TỤNG KINH
                                                              ***
                                             (Dành Cho Khóa Tĩnh Tu)

NGUYỆN HƯƠNG
(Chủ lễ đốt 3 cây hương quỳ trước bàn Phật nguyện)
Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm bồ đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.
(Xá 3 xá rồi đọc bài kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN
(Đọc thầm)
Hôm nay đệ tử chúng con tề tựu nơi Chùa ………… thành tâm thọ trì kỳ lễ tĩnh tu, lễ Phật sám hối, tu tập thiền định nguyện mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát từ bi gia hộ đệ tử chúng con tội diệt, phước sanh, thiện căn tăng trưởng, Bồ Đề tâm kiên cố tinh tấn tu hành cùng pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
(Đọc tiếp bài niệm hương)

CÚNG HƯƠNG
Giới hương, định hương, dữ huệ hương
Giải thoát, giải thoát tri kiến hương
Quang minh vân đài biến pháp giới
Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền
Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát (3 lần)
(Đứng dậy cắm hương lên lư rồi chắp tay đứng thẳng, tụng bài tán Phật)

KHÚC TÁN CA TÔN KÍNH PHẬT
Kính lạy Đấng Vô Thượng
Người là cành Hoa Sen
Nơi biển đời nhân thế
Người là nguồn thương yêu
Bao dung khắp muôn loài
Là mặt trời ban mai
Đem ánh sáng cho đời
Dựng lại niềm tin sâu
Nơi tăm tối u sầu.

Quỳ lạy Bậc Chánh Giác
Thầy của khắp trời người
Lòng từ bi bao la
Cha lành chung bốn loài

Người là một đại dương
Mà con như giọt nước
Người là ngọn cao sơn
Mà con như hạt bụi.
Con xin đảnh lễ Người
Với trọn lòng thiết tha
Quy y và tôn kính
Xin đem trọn cuộc đời
Đi theo bước chân Người
Xa lìa bờ vô minh
Tìm về nơi giác ngộ
Xin theo trái tim Người
Để trải lòng thương yêu
Bao dung khắp muôn loài
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (2 lần)
(Hoặc tụng bài này)
TÁN THÁN PHẬT
Đấng Pháp vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loại
Nay con nguyện quy y
Diệt trừ vô lượng tội
Dâng lên lời tán thán
Ức kiếp vẫn không cùng.

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời.
Trước bảo tòa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

LỄ PHẬT
• Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chư Phật (1 lạy)
• Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp mười phương hư không tất cả chánh Pháp (1 lạy)
• Chí tâm đảnh lễ: Nam mô khắp mười phương hư không tất cả Hiền Thánh Tăng (1 lạy)

KHAI KINH
Pháp vi diệu rất sâu vô lượng
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe được xin trì tụng
Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

LỄ PHẬT PHÁT NGUYỆN
( Dành cho khóa tĩnh tu)

1. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Chí thành đảnh lễ
Mười phương pháp giới
Trọn cả ba đời
Tất cả chư Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

2. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Từ tâm vô lượng
Tĩnh lặng an vui
Trải khắp muôn loài
Của mười phương Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

3. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Bi tâm vô lượng
Thương xót chúng sanh
Trong kiếp luân hồi
Của mười phương Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

4. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Hỷ tâm vô lượng
Khuyến hóa chúng sanh
Bỏ ác làm lành
Của mười phương Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

5. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Xả tâm vô lượng
Thương cả chúng sanh
Si tối cang cường
Của mười phương Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

6. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Công đức hy sinh
Hạnh phúc thế gian
Vì đạo quên mình
Của mười phương Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

7. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Giới thể thanh tịnh
Phạm hạnh sáng trong
Như tuyết như gương
Của mười phương Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

8. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Đại lực tinh tấn
Chí nguyện kiên cường
Hàng phục chướng ma
Của mười phương Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

9. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Trải vô số kiếp
Đại hạnh vị tha
Cứu giúp muôn loài
Của mười phương Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

10. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Định lực thâm sâu
Chứng đạt đạo quả
Vô thượng Niết Bàn
Của mười phương Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

11. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Trí tuệ cao siêu
Biết rõ sáu đường
Suốt nhìn ba cõi
Của mười phương Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

12. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Biện tài vô ngại
Giáo hóa chúng sinh
Hàng phục ma binh
Của mười phương Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

13. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Giáo pháp nhiệm mầu
Chữa lành muôn bệnh
Phiền não vô minh
Của mười phương Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

14. Đệ tử chúng con
Hết lòng kính ngưỡng
Thần lực vô biên
Ứng hiện tuỳ duyên
Hóa độ khắp miền
Của mười phương Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

15. Đệ tử chúng con
Chí thành cầu nguyện
Chư Phật gia hộ
Chánh pháp sáng soi
Mãi mãi lưu truyền
Không hề đoạn dứt
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

16. Xin Phật gia hộ
Tất cả chúng sanh
Thương kính lẫn nhau
Sống theo đạo lý.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

17. Xin Phật gia hộ
Tất cả chúng sinh
Trí tuệ quang minh
Thấm sâu lời Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

18. Xin Phật gia hộ
Tất cả chúng sanh
Trọn kiếp ngàn đời
Quy y Tam Bảo.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

19. Chúng sanh tinh tấn
Dứt bỏ tham sân
Ái nhiễm muộn phiền
Oán hờn tranh đấu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

20. Chúng sanh thoát khỏi
Kiêu mạn khoe khoang
Ích kỷ lợi mình
Gian tham đố kỵ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

21. Chúng sanh tin hiểu
Nghiệp báo luân hồi
Nghĩ nói và làm
Hoàn toàn thuần thiện.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

22. Lòng thương rộng mở
Trùm phủ muôn nơi
Tận cõi vô hình
Cỏ cây cầm thú
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

23. Chúng sanh thắng được
Dục vọng thấp hèn
Làm chủ thân tâm
Sống đời trong sạch.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

24. Xin cho tà kiến
Rời khỏi chúng sanh
Để vững lòng tin
Mười phương Tam Bảo.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

25. Bước vào thánh đạo
Nhu thuận khiêm cung
Từ ái bao dung
Buông dần chấp ngã.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

26. Dù cho tất cả
Biển cạn non mòn
Lòng vẫn sắt son
Kiên cường giữ đạo.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

27. Nguyện cho thế giới
Mãi sống an lành
Khổ nạn chiến tranh
Thảy đều chấm dứt.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

28. Thuận hòa mưa nắng
Cây cỏ tốt tươi
Cuộc sống muôn nơi
Ấm no hạnh phúc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

29. Nguyện cho khắp cả
Cõi giới siêu hình
Thấm đượm lời kinh
Quay đầu giác ngộ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

30. Chư Phật gia hộ
Tất cả chúng sanh
Đầy đủ duyên lành
Thiện căn lớn mãi
Vượt bao chướng ngại
Tỏ ngộ đạo mầu
Thiền định thâm sâu
Đồng thành Phật đạo.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

PHỤC NGUYỆN
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hôm nay đệ tử chúng con thành tâm quỳ dưới Phật đài tụng kinh Lễ Phật Phát Nguyện
Cầu nguyện:
Đạo pháp sáng soi giáo lý rộng truyền
Vì đạo quên mình bốn ân nặng nhớ
Thế giới hòa bình hết khổ đao binh
Mưa nắng thuận hòa, chúng sinh an lạc
Đại chúng tiến tu tĩnh rõ lỗi lầm
Rộng mở từ tâm, vì người làm gốc
Chốn chốn già lam tỏa hương đạo đức
Cho cả muôn loài quy phục tựa nương
Hết thảy vong linh trong cõi siêu hình
Bỏ ác làm lành, quy y Tam Bảo
Pháp giới rộng trùm ba cõi bốn loài
Đồng thoát luân hồi trọn thành Phật đạo
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

TAM QUY Y
• Tự quy y Phật nguyện cho chúng sanh hiểu sâu đạo cả phát tâm vô thượng (1 lạy)
• Tự quy y Pháp nguyện cho chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biển. (1 lạy)
• Tự quy y Tăng nguyện cho chúng sanh tâm ý hòa hợp biết thương mến nhau (1 lạy)

VÌ ĐẠO THIÊNG
(Đồng ca)
Đạo thiêng như ánh trăng soi trên ngàn thế gian
Từ bi ấm áp xua tan ưu sầu khóc than
Đời thôi bớt điêu tàn, tình thương sẽ tuôn tràn
Tiếng chuông dịu dàng lòng con trầm lắng
Từ đây cho đến vô biên vô tận kiếp sau
Nguyện đem chánh pháp, cho nhau quên ngàn nỗi đau
Lời Kinh rất sâu mầu, quỳ dâng những nguyện cầu
Trái tim xin vì Đạo thiêng khát khao.
Đời là những đắng cay vui buồn ghét thương
Kiếp nhân sinh lệ tuôn trên khắp nẻo đường
Rồi Phật Pháp giúp ta qua ngàn muôn hướng
Để hôm nay ta sống cho nhau đẹp ngời
Thân và tâm nguyện xin dâng đến Như Lai
Trọn cuộc sống bước chân vững vàng đi tới
Ánh Đạo mầu tỏa sáng tấm lòng muôn nơi.
Vì Đạo thiêng, xin thương mến cả nhân sinh
Vì Đạo thiêng xin đem hết lòng tôn kính
Trước đài sen mong khắp nơi vui thanh bình
Những ân tình như biển triều dâng sóng lên.
Vì Đạo Pháp ta đi gieo rắc ngàn nơi
Với con tim bao la như ánh mặt trời
Giữa cuộc đời Phật đạo bừng lên nắng tươi
Vui bên nhau hạnh phúc thênh thang rạng ngời. (2 lần)

Advertisements

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: