Cư Sĩ Phật Giáo

Buddhists for a better world

Lesson 1 Qui sont-ils ? (Họ là ai ?) (Meeting people)

A course on business French 

            Comment vont les affaires            (Công việc thế nào ?)

Last updated : 02/08/2004 

     Introduction

1.  Qui sont-ils ?

2.  Les produits Paragem

3.  Où sont-ils ?

4.  B comme Balifol

5.  Horaires de travail

6.  La commande des fournitures

7.  Paragem fait des achats

8.  Un Suisse chez Paragem

9.  Aérofrance réservations, bonjour !

10.  Le Grand Palace

11.  En route pour la Suisse

12.  Un courrier gênant

13.  Chez le sous-traitant !

14.  A la banque

15.  Faites partir le courrier !

16.  Négociations des moyens de paiement

17.  Un mauvais payeur

18.  Paragem, mini-prix, mini-tube, maxi-protection !

19.  Jour de grève et jour de paie

20.  L’interculturel au service des PME-PMI exportatrices

http://www.rfi.fr/lfen/pages/001/liste_cva_anglais.asp

A course on business French 

            Comment vont les affaires            (Công việc thế nào ?)

Listen to the adventures of Daniel, a foreigner on a training course at French company Paragem. Twenty episodes help you get familiar with the language and workings of a French company : from first meetings with colleagues to payroll via stationary orders and business lunches. With transcripts and explanations(Hảy lắng nghe chuyến đi khám phá của Daniel,một người nước ngoài trong lớp thực tập tại công ty Pháp Paragem .Hai mươi đoạn hội thoại giúp bạn làm quen với ngôn ngữ và công việc ở một công ty Pháp :từ cuộc gặp gở đầu tiên với các đồng nghiệp để trả lương,đặt hàng hay ăn trưa.Có kèm theo bản văn và phần giải thích)

Lesson 1                    Qui sont-ils ?    (Họ là ai ?)       Meeting people

I remember my arrival at the Paragem company and how I met all the employees who were there that day….When I arrived at the reception area, I noticed a woman facing me, seated at her desk in front of her computer. …(Tôi còn nhớ khi đến thăm công ty Paragem và gặp những nhân viên có mặt ngày hôm đó…Khi tôi đến khu tiếp khách,tôi nhận thấy một người phụ nữ quay mặt về phía tôi, ngồi ở bàn trước một máy tính) 

Dialogue 1 (Danielle rencontrent Françoise Vittel, la secrétaire)(Danielle gặp FV, thư ký)

Danielle : Bonjour Mademoiselle. (Chào cô)
Françoise Vittel : Bonjour… ? Ah, vous êtes Danielle, notre stagiaire ! (Chào?A, cô  đây là Danielle,nhân viên tập sự)
Danielle : Oui, mademoiselle.(Phải, thưa cô)
Françoise Vittel : Je suis Françoise Vittel, la secrétaire.(Tôi là Francoise Vittel, thư ký)
Danielle : C’est Françoise Vittel, la secrétaire.(Đây là FV, thư ký)

Dialogue 2 :

 Dans les couloirs, Françoise Vittel et Danielle rencontrent Madame Leblanc, la directrice (Ngoài hành lang,F. Vittel và Danielle gặp Bà Leblanc,Nữ Giám Đốc)

Françoise Vittel : Madame Leblanc, je vous présente Danielle, notre stagiaire. (Bà Leblanc,tôi xin giới thiệu với bà, Daniell,nhân viên tập sự)
Catherine Leblanc : Enchantée Danielle et bienvenue !(Hân hạnh chào Danielle)
Danielle : Merci(Cám ơn)
Françoise Vittel : Merci Madame. (Cám ơn bà)
Catherine Leblanc : Excusez-moi, je suis très occupée.(Xin lổi,tôi bận lắm)
Françoise Vittel : C’est Madame Leblanc, la directrice.(Đó là Bà Leblanc, giám đốc)

If I understand correctly, I should say “Bonjour Madame”, “merci Madame”, to Madame Leblanc, because she’s the director. (Nếu tôi hiểu chính xác, tôi nên nói « Bonjour Madame », « merci Madame » với Bà Leblanc, vì bà là Giám Đốc.)

Dialogue 3 :(Dans les couloirs, Françoise Vittel et Danielle rencontrent Stéphane Petibon.) (Trong hành lang,Francoise Vittel và Danielle gặp Stephane Petibon.)

Françoise Vittel : Stéphane Petibon, Danielle.(Đây là Stéphane Petibon, đây là Danielle)
Stéphane Petibon : Enchanté Danielle.(Hân hạnh chào Danielle)
Danielle : Enchantée Monsieur Petibain.(Hân hạnh chào Ông Petibain)
Stéphane Petibon : Non, Petibon… Ah, c’est difficile !(Không,Petibon..A,khó đó!)
Danielle : Oui ,très difficile Monsieur Petibon(Phải,rất khó Ông Petibon à)
Françoise Vittel : Stéphane Petibon est notre directeur administratif.(Stephane Petibon là giám đốc hành chánh)

So, Madame Leblanc is the Director, Stéphane Petibon is the Office manager and Françoise Vittel is the secretary. (Vậy, Bà Leblanc là Giám Đốc,Stephane Petibon là Giám Đốc Văn Phòng và Francoise Vittel là thư ký)

Dialogue 4 (Quelques minutes plus tard)(Vài phút sau)

Françoise Vittel : Danielle, je vous montre votre bureau ?(Danielle,tôi đã chỉ cho bạn bàn giấy của bạn chưa?)
Danielle : Mon bureau ?(Bàn giấy của tôi à?)
Françoise Vittel : Oui, votre bureau.(Phải,bàn giấy của bạn)
Françoise Vittel : Voici votre bureau, votre téléphone et votre micro-ordinateur.(Đây là bàn giấy, điện thoại, máy vi tính của bạn)
Danielle : Mon bureau, mon téléphone et mon ordinateur ! (Bàn giấy,điện thoại và máy tính của tôi à!)
Françoise Vittel : C’est normal, vous travaillez chez Paragem.(Điều đó bình thường, bạn làm việc tại Paragem)
Danielle : Merci Mademoiselle.(Cám ơn cô)
Françoise Vittel : Non Danielle, merci Françoise et à demain.(Không.Phải nói cám ơn Francoise . Ngày mai gặp lại)

Flashback

Françoise Vittel : Je suis Françoise Vittel, la secrétaire.
Catherine Leblanc : Enchantée Danielle et bienvenue !
Françoise Vittel : Stéphane Petibon, Danielle.
Stéphane Petibon : Enchanté.
Danielle : Merci.
Françoise Vittel : Merci Madame.
Danielle : Merci Mademoiselle.
Françoise Vittel : Non, merci Françoise.

The first greetings in a French company are awfully complicated. Sometimes you must say “Bonjour Madame”, and sometimes you call people by their first name! If I have understood correctly, when you use “Madame” or “Monsieur””, it’s a sign of respect and distance.Apparently, where I am, everyone says “Madame” to the Director. On the other hand, when I said “Mademoiselle” to a young woman, she insisted that I call her by her first name.Maybe it’s to create less distance, especially when colleagues don’t have positions at the top of the hierarchy. And I have the impression that in business, one prefers “Madame” to “Mademoiselle” : It’s more neutral. (Lời chào xả giao đầu tiên trong 1 công ty Pháp rất phức tạp.Đôi khi bạn phải nói « Bonjour Madame » và đôi khi bạn gọi người ta bằng tên.Nếu bạn hiểu đúng, khi bạn dùng « Madame,Monsieur »,đó là 1 dấu hiệu kính trọng và xa cách.Hiển nhiên, khi tôi ở đó,mọi người đều nói « Madame » với Giám Đốc.Trái lại, khi tôi nói « Mademoiselle » với 1 phụ nử,cô ấy đòi hỏi tôi gọi cô ấy bằng tên gọi.Có lẽ, nó giảm bớt sự xa cách,nhất là khi các đồng nghiệp không có địa vị đứng đầu cơ quan. Và tôi có ấn tượng là trong doanh nghiệp,người ta thích dùng « Madame »hơn là « Mademoiselle » :nó diển tả chung chung nhiều hơn)
Last updated : 01/08/2004

http://www.rfi.fr/lfen/pages/001/liste_cva_anglais.asp

Download MP3:

http://www.mediafire.com/?h4652666uc7u4s6

http://www.mediafire.com/?7rrgv61hu83j639

Lesson 1

“Qui sont-ils?”

Meeting people

écouter 6 min 06 sec

Presenting people and yourself : And you can say :
Je suis Françoise Vittel, la secrétaire.(Tôi là Francoise Vittel, thư ký Bonjour mademoiselle.
Vous êtes Danielle, notre stagiaire ?( cô  đây là Danielle,nhân viên tập sự) Oui, mademoiselle.
Je vous présente Danielle, notre stagiaire.( tôi xin giới thiệu với bà, Daniell,nhân viên tập sự) Enchantée Danielle, et bienvenue. !(Hân hạnh chào Danielle)
Je suis Danielle, votre stagiaire. ?( Tôi  là Danielle,nhân viên tập sự) Merci Madame.
Stéphane Petibon, Danielle. Enchantée, Monsieur Petibon.
C’est Madame Leblanc, la Directrice. .(Đó là Bà Leblanc, giám đốc) Merci Françoise, et à demain.( cám ơn Francoise . Ngày mai gặp lại)

Functions In English, you would say :
Secrétaire Secretary (Thư ký)
Directrice Director (Giám đốc)
Directeur administratif Office manager (Giám Đốc)

On the desk  
Un téléphone A telephone (Điện thoại)
Un bureau A desk (Bàn Giấy)
Un micro ordinateur A personal computer (Máy tính cá nhân)

Last updated : 01/08/2004

Advertisements

Single Post Navigation

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: