Cư Sĩ Phật Giáo

Buddhists for a better world

Archive for the category “Tiếng Anh Sơ Cấp – Speaking”

26.-SPEAKING WORK – Làm việc

26.-SPEAKING      WORK – Làm việc

What time do you go to work?
At 7 o’clock
How do you go to work?
I go to work by motorbike
Who do you often go with?
With my friends
Where ‘s your office?
It’s on Tran Hung Đao Street
How far is it from your house to your office?  About 2 km

Do you like your work?   It’s OK

Mấy giờ bạn đi làm?
Lúc 7 giờ
Bạn đi làm bằng cách nào?
Tôi đi làm bằng xe gắn máy
Bạn thường đi với ai?
Với bạn tôi
Sở làm của bạn ở đâu?
Nó ở đường THĐ
Sở làm cách nhà bạn bao xa?
Chừng 2 km

Bạn có thích công việc của

mình không? Nó cũng được

Hello, I often go to work at 7 o’clock. I go to work by motorbike. I often go with my friends. My office is on THD Street. It’s about 2 Km from my house. I like my work, it’s OK Xin chào, tôi thường đi làm lúc 7 giờ. Tôi đi làm bằng xe gắn máy. Tôi thường đi với bạn tôi. Sở làm tôi ở đường THĐ. Nó cách nhà tôi khoảng 2 km. Tôi thích công việc của mình, nó cũng được.
Advertisements

25-SPEAKING THE PLACE YOU HAVE VISITED – Thắng cảnh Đà Lạt

                      25-SPEAKING   THE PLACE YOU HAVE VISITED – Thắng cảnh Đà Lạt

What place have you visited?
I have visited ĐaLat several times
How did you go to DaLat?
I went to DaLat by car
How long did it take you to DaLat
It took me 14 hours to go to DaLat
How are the landscapes in DaLat?
The landscapes are wonderful in DL
What’s there to see?
There are many waterfalls to see
What’s the weather like in DaLat?
It’s cool and dry all the year round

Bạn đã viếng thăm nơi nào?
Tôi đã viếng thăm Đà Lạt nhiều lần
Bạn đi Đà Lạt bằng phương tiện gì?
Tôi đi Đà Lạt bằng xe hơi
Bạn đi bao lâu mới tới Đà Lạt?
Tôi mất 14 tiếng mới đến Đà Lạt
Phong cảnh Đà Lạt như thế nào?
Phong cảnh ở Đà Lạt thật tuyệt vời.
Có gì để xem không?
Có nhiều thác nước để xem
Thời tiết ở Đà Lạt như thế nào?
Trời mát và khô quanh năm

Hello, I have visited DaLat several times. I went to DaLat by car. It took me 14 hours to go to DaLat. The landscapes are wonderful in DL. There are many waterfalls to see. It’s cool and dry all the year round. Xin chào. Tôi đã viếng thăm Đà Lạt nhiều lần. Tôi đi Đà Lạt bằng xe hơi. Tôi mất 14 tiếng mới đến Đà Lạt. Phong cảnh ở Đà Lạt thật tuyệt vời. Có nhiều thác nước để xem. Trời mát và khô quanh năm.

24- SPEAKING MY FREETIME – Thì giờ rảnh rổi

24- SPEAKING    MY FREETIME – Thì giờ rảnh rổi

Do you have much free time? No,I don’t
Why not? Because I’m busy with my job
What do you do in the evening?
I watch TV in the evenings
How about the weekends?
At weekends, I often play badminton
Where do you play badminton?
I play badminton at the schoolyard
Where do you go on Sundays?
I usually go shopping with my mother
Do you like watching films?
Yes, I like watching films very much

Bạn có nhiều thì giờ rảnh không?Không
Tại sao không? Bởi vì tôi bận làm việc

Bạn làm gì vào buổi tối?
Tôi xem TV vào buổi tối
Thế còn cuối tuần?
Cuối tuần, tôi thường chơi cầu lông
Bạn chơi cầu lông ở đâu?
Tôi chơi cầu lông trong sân trường
Bạn đi đâu vào ngày Chủ Nhật
Tôi thường đi mua sắm với mẹ tôi
Bạn có thích xem phim không?
Có, tôi rất thích xem phim

Hello, I don’t have much free time because I am busy with my job. I watch TV in the evenings. At weekends,I often play badminton . I play badminton at the schoolyard. On Sundays, I usually go shopping with my mother. I like watching films very much. Xin chào, tôi không có nhiều thì giờ rảnh bởi vì tôi bận làm việc. Tôi xem TV vào buổi tối. Vào cuối tuần, tôi thường chơi cầu lông. Tôi chơi  cầu lông trong sân trường. Vào ngày Chủ Nhật, tôi thường đi mua sắm với mẹ tôi. Tôi rất thích xem phim.

23.- SPEAKING MUSIC – Âm nhạc

23.- SPEAKING  MUSIC – Âm nhạc

Do you like music? Yes, I do
What sort of music do you like?
I like pop music best
Who is your favorite singer?
Britney Spear is my favorite singer
Can you play any instrument?
No, I cannot
Can you sing?  Yes, I can
How well do you sing?
I sing badly
How often do you go to musical operas?
I sometimes go to musical operas

Bạn có thích âm nhạc không? Có
Bạn thích loại nhạc nào?
Tôi thích nhất nhạc Pop
Ai là ca sỉ bạn ưa thích?
Britney Spear là ca sỉ tôi ưa thích
Bạn có biết chơi loại nhạc cụ nào không?
Không, tôi không biết
Bạn biết hát không? Biết
Bạn hát hay cở nào?
Tôi hát dở lắm
Bạn có thường đi xem nhạc kịch không?
Đôi khi tôi cũng đi xem nhạc kịch

Hello, I like music and I like pop music best. Britney Spear is my favorite singer. I cannot play any instrument. I can sing, but I sing badly. I sometimes go to musical operas. Xin chào, Tôi thích âm nhạc và tôi thích nhất nhạc Pop. Britney Spear là ca sỉ tôi ưa thích. Tôi không biết biết chơi loại nhạc cụ nào cả. Tôi biết hát nhưng tôi hát dở lắm. Đôi khi tôi cũng đi xem nhạc kịch.

22.- SPEAKING – LANGUAGES – Ngôn Ngữ

                                                                    22.- SPEAKING  – LANGUAGES – Ngôn Ng

How many languages do you know?
I know 2 languages: Vietnamese&English
How well do you speak Vietnamese?
I speak Vietnamese very well
How about your English?
I speak English badly
Can you read English?
Yes, I can. I can read English pretty well
Why do you think so?
Because I usually read English stories
Are you good at listening English?
No, I am not

Bạn biết được mấy thứ tiếng?
Tôi biết được 2 thứ tiếng: TA và TV
Bạn nói tiếng Việt giỏi không?

Tôi nói tiếng Việt rất giỏi
Thế còn tiếng Anh?
Tôi nói tiếng Anh dở?
Bạn đọc tiếng Anh được không?
Được. Tôi đọc tiếng Anh khá giỏi
Tại sao bạn nghĩ thế?
Bởi vì tôi thường đọc truyện t. Anh
Bạn có giỏi nghe tiếng Anh không?
Không, tôi không giỏi

Hello, I know 2 languages : Vietnamese and English. I speak Vietnamese very well, but I speak English badly. I can read English pretty well because I usually read English stories. I am not good at listening English. Xin chào,tôi biết 2 thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh. Tôi nói tiếng Việt rất giỏi, nhưng tôi nói tiếng Anh dở. Tôi đọc tiếng Anh khá tốt bởi vì tôi thường đọc truyện tiếng Anh. Tôi không giỏi về nghe tiếng Anh.

 

21.-SPEAKING LEARNING ENGLISH – Học tiếng Anh

21.-SPEAKING  LEARNING ENGLISH – Học tiếng Anh

How long have you learnt English?
I have learnt English for 9 years
Why do you study English?  
 Because I think it’s useful for my job
Where did  you learn English?
At a language center
How often do you go to the center?
3 times a week
How do you study English?
I read the texts and I listen to the conversations
Bạn học tiếng Anh được bao lâu ?
Tôi học tiếng Anh được 9 năm
Tại sao bạn học tiếng Anh?
Bởi vì tôi nghĩ nó ích lợi cho việc làm của tôi
Bạn học tiếng Anh ở đâu?
Tại một trung tâm ngoại ngữ
Bạn đến TT  bao lâu một lần?
Mổi tuần 3 lần
Bạn học tiếng Anh như thế nào?
Tôi đọc bài text và nghe đàm thoại
Hello,I have learnt English for 9 years. I study English because I think it’s useful for my job. I learnt English in a language center. I went to the center 3 times a week. I read the texts and listen to the conversations. Xin chào, tôi đã học tiếng Anh được 9 năm. Tôi học tiếng Anh bởi vì tôi nghĩ nó ích lợi cho việc làm của tôi. Tôi học tiếng Anh trong một TTNN. Tôi đến TT mổi tuần 3 lần. Tôi đọc bài text và nghe đàm thoại.

20- SPEAKING YOUR HOUSE – Nhà bạn

20- SPEAKING  YOUR HOUSE – Nhà bạn

Is your house large or small?
It isn’t very large
What colour is your house painted?
It’s painted blue
When was your house built?
It was built many years ago
Has it got a garden? Yes, it has
How many rooms are there in your house? There are 4 rooms
Which room do you like best?
I like the living room best
How long have you lived in your house? For 15 years
Nhà bạn lớn hay nhỏ
Nó không được lớn lắm
Nhà bạn sơn màu gì?
Nó sơn màu xanh
Nhà bạn xây cất khi nào?
Nó xây cất cách đây nhiều năm
Nó có vườn không? Có
Có bao nhiêu phòng trong nhà bạn? Có 4 phòng
Phòng nào bạn thích nhất?
Tôi thích phòng khách nhất
Bạn đã sống trong nhà bạn bao lâu?  Được 15 năm
Hello, my house isn’t very large. It’s painted blue. It was built many years ago. It has got a garden. There are 4 rooms in my house. I like the living room best. I have lived in my house for 15 years. Xin chào, nhà tôi không rộng lắm. Nó sơn màu xanh. Nó xây cách đây nhiều năm. Nó có một cái vườn. Có 4 căn phòng trong nhà tôi. Tôi thích phòng khách nhất. Tôi đã sống trong nhà tôi được 15 năm.

19- SPEAKING COLLEGE – Trường cao đẳng

19- SPEAKING  COLLEGE – Trường cao đẳng

What did you major in,at college?
I majored in garment industry
What subjects did you study?
I studied garment technique and …
What foreign languages did you learn at college?  I learnt English
How many students were there in your class?      40 students
What do you think about your teachers? They’re good and devoted
What will you do after you graduate? I will work in a company
Bạn chuyên về ngành nào,tại trường cao đẳng?Tôi chuyên về công n. may
Bạn đã học những môn học nào?
Tôi đã học môn kỹ thuật may và..
Bạn đã học ngoại ngử nào ở cao đẳng? Tôi đã học tiếng Anh
Có bao nhiêu sinh viên trong lớp bạn?          40 sinh viên
Bạn nghĩ sao về các giảng viên?
Họ giỏi và tận tâm
Bạn sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp ?
Tôi sẽ làm việc trong 1 công ty
Hello, at college, I majored in garment industry/car engine. I studied garment (car) technique and..I learnt English, too. There were 40 students in my class. My teachers are good and devoted. I will work in a company after I graduate. Xin chào, tại trường cao đẳng, tôi đã chuyên về công nghiệp may/động cơ ô tô. Tôi đã học môn kỹ thuật may (ô tô) và…Tôi cũng học tiếng Anh. Có 40 sinh viên trong lớp tôi. Các giảng viên giỏi và tận tâm. Tôi sẽ làm việc trong một công ty sau khi tốt nghiệp.

18- SPEAKING HIGH-SCHOOL – Trường trung học

18- SPEAKING  HIGH-SCHOOL – Trường trung học

How far is it from your house to your high school?   About 2 km
How many hours a day did you study?  About 6 hours a day
How many day a week did you study?  About 6 days a week
What subject do you like best?
I like history best
What subject do you dislike most?
I dislike chemistry most
Did you pay for the tuition?
No, I didn’t pay for the tuition
Từ trường trung học đến nhà bạn bao xa?  Chừng 2 km
Mổi ngày bạn học mấy giờ?
Chừng 6 giờ mổi ngày
Mổi tuần bạn học mấy ngày?
Chừng 6 ngày một tuần
Bạn thích môn nào nhất
Tôi thích môn lịch sử nhất
Bạn ghét môn nào nhất?
Tôi ghét môn hóa học nhất
Bạn có đóng học phí không?
Không, tôi không có đóng học phí
Hello, my school is about 2 km from my house. I studied about 6 hours a day. I studied about 6 days a week. I like history best, but I dislike chemistry most. Last, I didn’t pay for my tuition at high school. Xin chào, trường tôi cách nhà tôi chừng 2 km. Tôi học chừng 6 giờ một ngày. Tôi thích nhất môn lịch sử, nhưng tôi ghét nhất môn hóa học. Sau cùng, tôi không phải đóng học phí tại trường trung học.

17- SPEAKING ENGLISH CLASS – Lớp học tiếng Anh

17- SPEAKING     ENGLISH CLASS – Lớp học tiếng Anh

Have you attended an English class?     Yes,I have
Where’s your English class?
It’s in a language center
How do you go to English class?
I go by motorbike
How often do you go to English class?     I go to English class six times a week
What time does the class start?
It starts at 7 o’clock
Bạn có theo học lớp tiếng Anh không?  Có
Lớp Tiếng Anh ở đâu?
Nó ở trong 1 trung tâm ngôn ngử
Bạn đi đến lớp bằng cách nào?
Tôi đi bằng xe gắn máy
Bạn đến lớp tiếng Anh bao lâu một lần?          Tôi đến lớp tiếng Anh một tuần 6 lần
Mấy giờ lớp học bắt đầu?
Nó bắt đầu lúc 7 giờ
Hello, I have attended an English class. It’s in a language center. I go to English class by motorbike . I go to English class six times a week. The class starts at 7 o’clock. Xin chào, tôi đã theo học một lớp tiếng Anh. Nó ở trong một trung tâm ngôn ngử. Tôi đi học tiếng Anh bằng xe gắn máy. Tôi đi học tiếng Anh  1 tuần 6 lần. Lớp học bắt đầu lúc 7 giờ.

Post Navigation