Cư Sĩ Phật Giáo

Buddhists for a better world

Bài Giảng Các Kinh trong Trung A Hàm (MP3)

Bài Giảng Các Kinh trong Trung A Hàm (MP3)

tại Chùa Già Lam (Quảng Hương Già Lam)

đường Lê Quang Định, P11, Q. Bình Thạnh

(2013 – 2014)

 

Giảng Sư: Hòa Thượng Thích Nguyên Giác

( GS thỉnh giảng tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh)

 

KINH TRUNG A-HÀM (I)

Hán dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm
Việt dịch và hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ
Sài gòn 2002

 Ảnh

PHẨM THỨ 1: PHẨM BẢY PHÁP

MỤC LỤC PHẨM THỨ 01

 

(1) 11-11-13 Kinh Thiện Pháp – Trung A Hàm – MP3

http://www.mediafire.com/listen/zc7chmt2hja6p2l/11-11-13_kinh_thien_phap_(1_)Trung_A_Ham.MP3

 

(2) 11-11-20 Kinh Trú Đạc Thọ – Trung A Hàm – MP3(_2_)

http://www.mediafire.com/listen/z221lntppv695j8/11-11-20_kinh_tru_do_tho_(_2_)_Trung_A_Ham.MP3

 

(3) 11-11-27 Kinh Thành Dụ – Trung A Hàm – MP3(3)

http://www.mediafire.com/listen/51rf5u09h22028f/11-11-27_kinh_thanh_du_(3)_Trung_A_Ham.MP3

 

(4) 11-12-04 Kinh Thủy Dụ (4_)_trung_a_ham.MP3

http://www.mediafire.com/listen/zdfu82de68uauzp/11-12-04_kinh_thuy_du_(4_)_trung_a_ham.MP3

 

(5) 11-12-11 Kinh Một Tích Dụ (_5)_trung_A_Ham.MP3

http://www.mediafire.com/listen/uiq4bdh8r8ykxot/11-12-11_kinh_moc_tich_du_(_5)_trung_A_Ham.MP3

 

(6) 11-12-17 Kinh Thiện Nhân Vãng – Trung A Hàm.MP3

http://www.mediafire.com/listen/4sra7crpsy916g5/11-12-17_kinh_thien_nhan_vang_(6_)_trung_ham.MP3

(6) 11-12-1817 Kinh Thiện Nhân Vãng (tt) (6) – Trung A Hàm.MP3

http://www.mediafire.com/listen/9s6zln2vs4bpcu5/11-12-18_kinh_thien_nhan_(6_)_tt.MP3

 

(7) 11-12-31(7). KINH THẾ GIAN PHƯỚC
(8). KINH THẤT NHẬT(8)– Trung A Hàm.MP3

http://www.mediafire.com/listen/o0a7b4cc6znxtp8/11-12-31_the_gian_phuoc_kinh(7)_+kinh_that_nhat_(8).MP3

 

(9) 12-02-18 KINH THẤT XA(9)– Trung A Hàm.MP3

http://www.mediafire.com/listen/ux14slc9925imok/12-02-18_Kinh_that_xa_(9)_TAH.MP3

 

(10) KINH LẬU TẬN (10)– Trung A Hàm.MP3

http://www.mediafire.com/listen/z9ff482ea959r2o/12-02-19_Kinh_lau_tan_(10_)TAH.MP3

 

PHẨM THỨ 2: PHẨM NGHIỆP TƯƠNG ƯNG

MỤC LỤC PHẨM THỨ 02

11. KINH DIÊM DỤ(11)– Trung A Hàm.MP3

http://www.mediafire.com/listen/f6sr2arjsr75vp7/12-02-26_kinh_diem_du_(11_)_TAH.MP3

 

12. KINH HÒA-PHÁ(12) – Trung A Hàm.MP3

http://www.mediafire.com/listen/bi13qyp68k0etlf/12-03-03_Hoa_pha_kinh_(12_)_TAH.MP3

 

13. KINH ĐỘ– Trung A Hàm.MP3

http://www.mediafire.com/listen/s3eh64860wqbbkw/12-03-04_do_kinh_(13_)_TAH.MP3

 

14. KINH LA-VÂN– Trung A Hàm.MP3

http://www.mediafire.com/listen/g99xng8r5oadn9d/12-03-10_kinh_La_Hau_La_(14_)TAH.MP3

 

15. KINH TƯ– Trung A Hàm.MP3

http://www.mediafire.com/listen/lq8etsndje5jqd6/12-03-11_kinh_tu_(15_)_TAH.MP3

 

16. KINH GIÀ-LAM– Trung A Hàm.MP3

http://www.mediafire.com/listen/1irjr19djlm3yge/12-03-17_kinh_gia_lam_(16_)_TAH.MP3

 

17. KINH GIÀ-DI-NI– Trung A Hàm.MP3

http://www.mediafire.com/listen/j1w1tetk0nyfqcv/12-03-18_kinh_Gia_di_Ni_(_17_)_TAH.MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/89rt886swrc85jd/12-03-19_Kinh_di_ni_(17)_tt.MP3

 

18. KINH SƯ TỬ– Trung A Hàm.MP3

http://www.mediafire.com/listen/5fwtwdhw4pmgd9q/12-03-24_Kinh_su_tu_(18_)_TAH.MP3

 

19. KINH NI-KIỀN– Trung A Hàm.MP3

http://www.mediafire.com/listen/8xb57jjlu5je8d8/12-03-25_kinh_ni_kien_tu_(19_)TAH.MP3

 

20. KINH BA-LA-LAO– Trung A Hàm.MP3

http://www.mediafire.com/listen/cuchmd4mmtdaybq/12-03-31_kinh_ba_la_lao_(_19_+20_).MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/askm08sueyrqv9l/12-04-01_kinh_ba_la_lao_(_20_)_TAH.MP3

 

Tóm tắt kinh về nghiệp từ bài 10 – 20

http://www.mediafire.com/listen/wf47tzzuv7sqy5g/12-04-07_Tom_tat_kinh_ve_nghiep_tu_bai_10-_20.MP3

 

PHẨM THỨ 3: PHẨM XÁ-LÊ TỬ TƯƠNG ƯNG

MỤC LỤC PHẨM THỨ 03

21. KINH ĐẲNG TÂM– Trung A Hàm.MP3

http://www.mediafire.com/listen/5v91of9vr4n859x/12-04-08_kinh_dang_tam_(21_)_TAH.MP3

 

22. KINH THÀNH TỰU GIỚI– Trung A Hàm.MP3

http://www.mediafire.com/listen/dvrk3dy06m855i5/12-04-14_kinh_thanh_tuu_gioi_(_22_).MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/17iw20793w8fp61/12-04-15_tom_tac_bai_22.MP3

 

23. KINH TRÍ– Trung A Hàm.MP3

http://www.mediafire.com/listen/32dcb54cyi47v31/12-04-21_kinh_Tri_(23_)TAH.MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/x3s0k4rmlgx0yv2/12-04-22_kinh_tri_(23_)_tt.MP3

 

24. KINH SƯ TỬ HỐNG

http://www.mediafire.com/listen/6kiv1k1olkywdqg/12-04-29__kinh_su_tu_hong_(24_)TAH.MP3

 

25. KINH THỦY DỤ

http://www.mediafire.com/listen/dyiq6lc1wdkn349/12-05-06_kinh_thuy_du_(_25_)_TAH.MP3

 

26. KINH CÙ-NI-SƯ

http://www.mediafire.com/listen/kjuc9yo5mmfaya1/12-05-12_kinh_Cu_Ni_Su_(26_)TAH.MP3

 

27. KINH PHẠM CHÍ ĐÀ-NHIÊN

http://www.mediafire.com/listen/v9ab5pnvsj4nvnp/12-05-13_Kinh_Pham_chi_Da_Thien_(27_)TAH.MP3

 

28. KINH GIÁO HÓA BỊNH

http://www.mediafire.com/listen/sxaspqmftd7ah2t/12-05-19_kinh_giao_hoa_benh_(28_)TAH.MP3

 

29. KINH ĐẠI CÂU-HI-LA

http://www.mediafire.com/listen/hned08pu4cpjb2g/12-05-20_kinh_dai_cau_hi_la_(29_)_TAH.MP3

 

30. KINH TƯỢNG TÍCH DỤ

http://www.mediafire.com/listen/j8bawv1cb3u1bwi/12-05-26_kinh_tich_du_(_30)_TAH.MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/box9z7ofhiaq8or/12-05-27_kinh_tich_du_(30_)tt_TAH.MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/j6l3hrwnpjsr8e0/12-06-02_kinh_tich_du_(_30_)_tt_TAH.MP3

 

31. KINH PHÂN BIỆT THÁNH ĐẾ

http://www.mediafire.com/listen/t4dpk4odbuap8oo/12-06-03_kinh_phan_biet_thanh_de_(31_)_TAH.MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/h9eexgbsg4wpsx1/12-06-10_kinh_phan_biet_thanh_de_(31_)tt_(1).MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/zmhz8b358e0i29i/12-06-10_kinh_phan_biet_thanh_de_(31_)tt_(2).MP3

 

 

PHẨM THỨ 4: PHẨM VỊ TẰNG HỮU PHÁP

MỤC LỤC PHẨM THỨ 04

32. KINH VỊ TẰNG HỮU PHÁP

http://www.mediafire.com/listen/c1fj6av4nv6gq1u/12-06-17_tom_tat_tu_bai_21-31_&_bai_(_32_)_TAH.MP3

 

33. KINH THỊ GIẢ

http://www.mediafire.com/listen/8ckoo5pfcugy3y6/12-06-23_Kinh_thi_gia_(_33_)_TAH.MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/qhgyjf5s1jxzt5x/12-06-24_Kinh_thi_gia_(_33_)_tt_TAH.MP3

 

34. KINH BẠC-CÂU-LA

35. KINH A-TU-LA

http://www.mediafire.com/listen/gm0l7zdcjw0bf10/12-06-30_kinh_bac_cau_La_(34_)kinh_A_Tu_La_(35_)TAH.MP3

 

36. KINH ĐỊA ĐỘNG

http://www.mediafire.com/listen/q8cd2e8l4z585md/12-07-01_kinh__Dong_Dat_(36_)TAH.MP3

 

37. KINH CHIÊM-BA
38. KINH ÚC-GIÀ TRƯỞNG GIẢ (I)

http://www.mediafire.com/listen/7zra3rqi30llm0r/12-07-07_kinh_chiem_Ba_(37_)_&_(38_)kinh_uc_gia_truong_gia.MP3

 

39. KINH ÚC-GIÀ TRƯỞNG GIẢ (II)

http://www.mediafire.com/listen/9fr35q3ohb390zq/12-07-08_kinh_Uc_Gia_Truong_Gia_(_39_).MP3

 

40. KINH THỦ TRƯỞNG GIẢ (I)
41. KINH THỦ TRƯỞNG GIẢ (II)

http://www.mediafire.com/listen/8vtojnskn4onvwa/12-07-14_kinh_thu_truong_Gia_I_+II_(_40+41_).MP3

 

 

 

PHẨM THỨ 5: PHẨM TẬP TƯƠNG ƯNG

MỤC LỤC PHẨM THỨ 05

42. KINH HÀ NGHĨA

http://www.mediafire.com/listen/a08oxm6jv0vpw49/12-07-15_Tom_tat_tu_bai_(30-41)_&_42.MP3

 

43. KINH BẤT TƯ

http://www.mediafire.com/listen/18s8bxc5b7qlnh0/12-07-21_kinh_bat_tu_(_43_)_TAH.MP3

 

44. KINH NIỆM

 

45. KINH TÀM QUÝ (I)
46. KINH TÀM QUÝ (II)
47. KINH GIỚI (I)
48. KINH GIỚI (II)
49. KINH CUNG KÍNH (I)
50. KINH CUNG KÍNH (II)

http://www.mediafire.com/listen/xxoinhy7sgmcih3/12-07-22_kinh_tam_quy_(45_+46+47+48+49+50_).MP3

 

 

51. KINH BỔN TẾ
52. KINH THỰC (I)
53. KINH THỰC (II)
54. KINH TẬN TRÍ

http://www.mediafire.com/listen/aly2yuhnlhy0cdo/12-07-29_kinh_51_,52,_53_,_54.MP3

 

54. KINH TẬN TRÍ

55. KINH NIẾT-BÀN
56. KINH DI-HÊ

http://www.mediafire.com/listen/vmys0ciqhh4h5x5/12-08-04_(_54_+_55_+56_)_TAH_(_Nguyen_Giac_).MP3

 

57. KINH TỨC VỊ TỲ-KHEO THUYẾT

 

PHẨM THỨ 6: PHẨM VƯƠNG TƯƠNG ƯNG

MỤC LỤC PHẨM THỨ 06

58. KINH THẤT BẢO
59. KINH TAM THẬP NHỊ TƯỚNG
60. KINH TỨ CHÂU

http://www.mediafire.com/listen/ndgdqgh6sg1b783/12-08-05__(_58_+_59_+_60_)_TAH_(Nguen_Giac).MP3

 

61. KINH NGƯU PHẤN DỤ
62. KINH TẦN-BỆ-SA-LA VƯƠNG NGHINH PHẬT

http://www.mediafire.com/listen/s21erbony0v897i/12-08-11__(61_&_62_)TAH_(_Nguen_Giac).MP3

 

63. KINH BỆ-BÀ-LĂNG-KỲ

http://www.mediafire.com/listen/25959ikvpift5gj/12-08-12_kinh_ty_ba_lang_ky_(_63_)_TAH_(_Nguyen_Giac_).MP3

 

64. KINH THIÊN SỨ

http://www.mediafire.com/listen/2gz79usa1927dsz/12-08-18_kinh_thien_su_(64_)_TAH_(_Nguyen_Giac).MP3

 

65. KINH Ô ĐIỂU DỤ

http://www.mediafire.com/listen/ladbpopwi7b6nb4/12-08-19__kinh_O_dieu_du_(_65_)_TAH_(_Nguyen_Giac_).MP3

 

66. KINH THUYẾT BỔN

http://www.mediafire.com/listen/t67idsfb8gh69ft/12-08-25_kinh_thuyet_ban_(66_)TAH_(Nguen_Giac_).MP3

 

67. KINH ĐẠI THIÊN NẠI LÂM

http://www.mediafire.com/listen/nv7wgleogerxdpv/12-08-26_kinh_Dai_thien_nai_lam_(67_)_TAH_(_Nguyen_Giac_).MP3

 

68. KINH ĐẠI THIỆN KIẾN VƯƠNG

http://www.mediafire.com/listen/16xy60dyg09ibjt/12-09-17_dai_thien_kien_kinh_(68_)TAH.MP3

 

69. KINH TAM THẬP DỤ

http://www.mediafire.com/listen/hsiv2chkvwv3qmt/12-11-10_kinh_tam_thap_du__69_(_TAH_).MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/0ahb2c03kln8s8w/12-11-11_kinh_tam_thap_du_69_(TT)_TAH.MP3

 

70. KINH CHUYỂN LUÂN VƯƠNG

http://www.mediafire.com/listen/olb2pj2bntn6blh/12-09-22_kinh_chuyen_luan_vuong_(_70_)_TAH.MP3

 

71. KINH BỆ-TỨ

http://www.mediafire.com/listen/ph57r08cnc4qr03/12-11-17_Kinh_Ty_Tu_71_(TAH_).MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/4oe2bu7qf8oare8/12-11-18_kinh_ty_tu_71_(TT)_TAH.MP3

 

PHẨM THỨ 7: PHẨM TRƯỜNG THỌ VƯƠNG

MỤC LỤC PHẨM THỨ 07

72. KINH TRƯỜNG THỌ VƯƠNG BỔN KHỞI

http://www.mediafire.com/listen/hv7fgvtl8d8pmmp/12-11-24_kinh_truong_tho_72_(_TAH.MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/l1hq129q1zqh9qq/12-12-01_kinh_truong_tho__72_(_tt_).MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/ll72cf249dltvca/12-11-25_kinh_truong_tho_72_(_tt_)_TAH.MP3

 

73. KINH THIÊN

http://www.mediafire.com/listen/7xyiogjd7ym1y8d/12-12-08_kinh_thien_73_(TAH_).MP3

 

74. KINH BÁT NIỆM

http://www.mediafire.com/listen/g1fcfbvks8h78ix/12-12-09_Kinh_bat_niem_74_(_TAH_).MP3

 

75. KINH TỊNH BẤT ĐỘNG ĐẠO

http://www.mediafire.com/listen/j0apppoqppms475/12-12-15_kinh_tinh_bat_dong_75_(_TAH_).MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/gz1iq92tci4960g/12-12-22_Kinh_tinh_bat_dong_75_(_tt_).MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/i1q34dgsvea2nbh/12-12-23_Kinh_tinh_bat_dong_75_(tt_).MP3

 

76. KINH ÚC-GIÀ-CHI-LA

http://www.mediafire.com/listen/u1ye5mruvdl2evc/12-12-29_kinh_Uc_gia_chi_la_76_TAH.MP3

 

77. KINH SA-KÊ-ĐẾ TAM TỘC TÁNH TỬ

http://www.mediafire.com/listen/qa0y342ioq091jv/12-12-30_sa_ke_de_tam_doc_tu_77_TAH.MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/pdduzlqu8vwlcvq/13-01-05_sa_ke_de_tam_doc_tu_77_(_tt_)_TAH.MP3

78. KINH PHẠM THIÊN THỈNH PHẬT

http://www.mediafire.com/listen/o4ymcqsndaqctlz/13-01-06_Kinh_Pham_thien_thinh_Phat_78_TAH.MP3

 

79. KINH HỮU THẮNG THIÊN

http://www.mediafire.com/listen/dop4juu7tgvmu2d/13-01-12_Kinh_huu_thang_thien_79_TAH.MP3

 

80. KINH CA-HI-NA

http://www.mediafire.com/listen/joc02qave3u0vcf/13-01-13_Kinh_ca_hi_na_80_TAH.MP3

 

81. KINH NIỆM THÂN

http://www.mediafire.com/listen/30p6ceqhnla9ife/13-03-17_Niem_than_81_TAH.MP3

 

82. KINH CHI-LY-DI-LÊ
83. KINH TRƯỞNG LÃO THƯỢNG TÔN THỤY MIÊN
84. KINH VÔ THÍCH
85. KINH CHÂN NHÂN
86. KINH THUYẾT XỨ

PHẨM THỨ 8: PHẨM UẾ

MỤC LỤC PHẨM THỨ 08

87. KINH UẾ PHẨM
88. KINH CẦU PHÁP

89. KINH TỲ-KHEO THỈNH

http://www.mediafire.com/listen/ik7itum2yicoli6/13-05-12_ty_Kheo_thinh_kinh__89_TAH.MP3

 

90. KINH TRI PHÁP
91. KINH CHU-NA VẤN KIẾN

http://www.mediafire.com/listen/f2e2rsvzd2ye6y8/13-05-19_kinh_tri_phap_90_&_Chu_la_van_kien_91.MP3

 

92. KINH THANH BẠCH LIÊN HOA DỤ
93. KINH THỦY TỊNH PHẠM CHÍ

http://www.mediafire.com/listen/5a1g5m7854psnb8/13-05-26_TAH_bai_92_&_93.MP3

 

94. KINH HẮC TỲ-KHEO

http://www.mediafire.com/listen/51j0ljz9t4urmu5/13-06-09_hac_Ty_Kheo_bai_94.MP3

 

95. KINH TRỤ PHÁP
96. KINH VÔ

http://www.mediafire.com/listen/8w45s5pfdzka7be/13-06-16_kinh_tru_phap_95_&_kinh_vo_96.MP3

 

 

PHẨM THỨ 9: PHẨM NHÂN

MỤC LỤC PHẨM THỨ 09

97. KINH ĐẠI NHÂN

http://www.mediafire.com/listen/zuear43b0y7l7yc/13-06-30_kinh_Dai_nhan__97.MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/wnhnfkzzchrk0xi/13-07-14_kinh_dai_nhan_97_(_tt_).MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/6lukbiwuj5gcql9/13-07-07_kinh_dai_nhan_97_(_TT).MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/wt10xhwcdebkln8/13-07-21_kinh_dai_nhan_97_(_tt_).MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/m3w7c911ymowk5r/13-08-04_kinh_dai_nhan__97_(_tt_).MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/dp8lsijxmzu5dgl/13-07-28_kinh_dai_nhan_97_(_tt_).MP3

 

98. KINH NIỆM XỨ

http://www.mediafire.com/listen/goldd5dbmao9aj6/13-08-11_kinh_tu_niem_xu__98.MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/ys0ujeynrjjjxdy/13-08-12_kinh_niem_xu_98_(_tt_).MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/fb42qavnri6wbz5/13-09-22_kinh_niem_xu_98_(_tt_).MP3

 

99. KINH KHỔ ẤM (I)
100. KINH KHỔ ẤM (II)

http://www.mediafire.com/listen/7dpazomkd7sbb62/13-09-29_Kinh_kho_am__99.MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/ocrjravmdw3z1hp/13-10-06_kinh_kho_am__100.MP3

 

101. KINH TĂNG THƯỢNG TÂM

http://www.mediafire.com/listen/2ozsmkm3kmfjd77/13-10-13_kinh_tang_thuong_tam_101.MP3

 

102. KINH NIỆM

http://www.mediafire.com/listen/hdgkz83uztkh8vx/13-10-20_kinh_niem_102.MP3

 

103. KINH SƯ TỬ HỐNG

http://www.mediafire.com/listen/eqc6byos488sji4/13-10-27_kinh_su_tu_hong_103.MP3

 

104. KINH ƯU-ĐÀM-BÀ-LA

http://www.mediafire.com/listen/p01fqd3s3gce5sc/13-11-03_kinh_uu_Dam_Ba_La_104.MP3

 

105. KINH NGUYỆN

http://www.mediafire.com/listen/6mk1qarrcjkihdz/13-12-01_kinh_uoc_nguyen_105_TAH.MP3

 

106. KINH TƯỞNG

http://www.mediafire.com/listen/ay2yyhr13l4yp9q/13-12-08_kinh_tuong_106.MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/n8zl02b3q895ez9/13-12-22_On_bai_Kinh_tuong_106.MP3

 

 

PHẨM THỨ 10: PHẨM LÂM

MỤC LỤC PHẨM THỨ 10

107. KINH LÂM (I)
108. KINH LÂM (II)
109. KINH TỰ QUÁN TÂM (I)

http://www.mediafire.com/listen/y33pq6d9tzbud23/13-12-29_kinhlam_–107-108-109_-TAH.MP3

 

110. KINH TỰ QUÁN TÂM (II)

http://www.mediafire.com/listen/k88fle436lcsvym/14-01-05_bai_110-_va_Bat_nha_tam_kinh.MP3

 

111. KINH ĐẠT PHẠM HẠNH

http://www.mediafire.com/listen/vm87ye571qry7oc/14-01-12_kinh_dai_pham_hanh_-111_TAH.MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/b2tdcv9ykk1ebc8/14-03-02_Kinh_dai_pham_hanh_-111_TAH.MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/d5lq16a515jg93x/14-01-19_kinh_dai_pham_-111_TAH.MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/mk3mjp97rpp6so9/14-01-19_kinh_dai_pham_-111_(tt)_TAH.MP3

 

http://www.mediafire.com/listen/5q7i9qct7b2v4il/14-02-28_nhin_DK_qua_than_phan_Thuy_Kieu.MP3

 

Cách download các bài giảng trên:

 

  1. Download từng file MP3 theo địa chỉ trên đây.
  2. Vào các blogs sau đây và dowwnload trực tiếp tất cả:

 

http://lichsuphatgiao.wordpress.com/

 

https://cusiphatgiao.wordpress.com/

 

 

Hướng dẩn lập trình Scratch – Bài45: “Chú Mèo” dạy vẽ các hình

Hướng dẩn lập trình Scratch – Bài45: “Chú Mèo” dạy vẽ các hình

Mèo sẽ chỉ cho các bạn cách (giải thuật) vẽ các hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình thập giác.
1. Khi Cờ xanh được bấm (Enter), chú mèo sẽ vẽ một hình vuông theo cách thủ công bình thường. Thẻ “Đặt bút xuống” cho biết mèo bắt đầu vẽ. Thẻ “Đợi 0.1 giây” giúp ta dể dàng theo dỏi các bước vẽ.
2. Khi Phím cách (Phím dài nhất ) được ấn , mèo sẽ xóa hình vừa vẽ và nhảy về điểm gốc (x:0, y:0).
ScreenHunter_01 Apr. 28 07.11
3. Khi Phím C được ấn, mèo sẽ vẽ một hình tròn.
4. Khi Phím S được ấn, mèo sẽ vẽ một hình vuông.
ScreenHunter_02 Apr. 28 07.12
5. Khi Phím T được ấn, mèo sẽ vẽ một hinh tam giác.
6. Khi Phím Q được ấn, mèo sẽ vẽ một hinh thập giác.Ta sẽ vào “các phép toán” và chèn “phép toán chia a/b” vào trong thẻ “quay …độ”.
ScreenHunter_03 Apr. 28 07.14
7. Khi Phím O được ấn, mèo sẽ vẽ một hinh bát giác.Ta sẽ vào “các phép toán” và chèn “phép toán chia a/b” vào trong thẻ “quay …độ”.

Download tài liệu liên hệ :Bài 45
http://www.mediafire.com/?8myaunddi7jv5zo

Hướng dẩn lập trình Scratch: Bài 16: Trò chơi du lịch mạo hiểm

Download tài liệu liên hệ :Bài 16
http://www.mediafire.com/?c65kq8o5bjj3ct7
http://www.mediafire.com/view/?s05qa22rhd74toe
ScreenHunter_05 Mar. 10 10.08
ScreenHunter_06 Mar. 10 10.11
ScreenHunter_01 Apr. 10 14.06
ScreenHunter_02 Apr. 10 14.07
ScreenHunter_03 Apr. 10 14.07
ScreenHunter_04 Apr. 10 14.08

Hướng dẩn lập trình Scratch – Bài44: “Chú Mèo” vẽ cái nhà

Hướng dẩn lập trình Scratch – Bài43: “Chú Mèo” vẽ cái nhà
Mèo sẽ vẽ một cái nhà cho bạn.
ScreenHunter_07 Apr. 05 16.03
1. Chọn các điểm vẽ: Khi bắt đầu chương trình, chú mèo nên bắt đầu vị trí ở giửa sân khấu(Vị trí x=0, y=0). Chuyển qua khung chứa thẻ ”chuyển động” ,bạn kéo thẻ “nhảy tới x:0,y:0” đặt sau thẻ “khi cờ xanh được ấn”.
Chú ý: x và y dùng để xác định một điểm trên sân khấu, gọi là tọa độ của điểm. Trị số của x có thể từ -240 đến 240, còn trị số của y có thể từ -180 đến 180. Tâm điểm (vị trí ở giửa) của sân khấu có tọa độ: x=0 và y=0. (hình 5)

Nếu tọa độ trong thẻ “nhảy tới” chưa phải là tọa độ của tâm điểm sân khấu, bạn cần bấm vào ô bên phải chử x trong thẻ “nhảy tới” , gỏ phím số 0. Sau đó, bấm vào ô bên phải chử y trong thẻ “nhảy tới” , gỏ phím số 0.
Ta chọn sẳn các điểm vẽ cho chú mèo tung hoành. Điểm 1 (-120, 90), Điểm 2 (-120, -90), Điểm 3 (120, -90), Điểm 4 (120, 90), Điểm 5 (230, 90), Điểm 6 (0, 180), Điểm 7 (-230, 90), Điểm 1 (120, 90),và cuối cùng trở về điểm đầu tiên: Điểm 0 (0, 0) ở giửa sân khấu.
ScreenHunter_05 Apr. 05 15.10
2. Thêm điệu nhạc: Bạn bấm vào mục “Các âm thanh”, bấm nút Nhập, bấm kép vào thư mục Animal , chọn âm thanh Meow, rồi bấm nút OK. Bấm vào mục “Kịch bản” để trở lại chương trình, bạn chuyển qua khung chứa thẻ “Âm thanh” , kéo thẻ “Chơi âm thanh Meo cho đến kết thúc” ráp vào phía dưới thẻ “Khi cờ xanh được bấm” và kéo thêm 1 thẻ khác ráp vào dưới cùng.
3. Đổi màu nhân vật: Để vui hơn nửa, bạn cho mèo biển đổi màu bằng cách kéo thẻ “Thay đổi hiệu ứng màu một lượng 25” từ khung chứa thẻ “Ngoại hình” vào khung kịch bản như trong hình.
4. Mèo nói và nghĩ : Từ khung chứa thẽ “Ngoại hình”, kéo thẻ “nói xin chào trong 2 giây” vào khung kịch bản. Nhắp chuột phải vào thẻ, chọn “tạo bản sao”, ta lần lượt nhận được 1 thẽ mới. Chỉnh sữa nội dung theo như trong hình.
5. Các thẽ điều khiển: Mở khung menu, nhấp vào thẽ “điều khiển”, xong,ta kéo các thẽ “Khi cờ xanh được ấn” và thẻ “đợi 1 giây” vào khung kịch bản. Chỉnh sửa các chi tiết như trong hình.
6. Vẽ và xóa hình: Mở khung menu, nhấp vào thẽ “bút vẽ”; xong,ta kéo vào khung kịch bản thẽ “đặt bút xuống” tại nơi ta bắt đầu vẻ và thẻ “nhấc bút lên” khi ta muốn chú mèo ngưng vẽ. Ta kéo thẽ “xóa” đặt dưới thẽ “khi cờ xanh được ấn” để chú mèo xóa hết bảng vẽ khi mới bắt đầu.

Download Scratch:
http://www.mediafire.com/?i3oa61te145i3tn
http://www.mediafire.com/view/?y1nab1q85lf6w16

Hướng dẩn lập trình Scratch – Bài43: “Chú Mèo” dạy làm toán

Bài43: “Chú Mèo” dạy làm toán
Mèo sẽ chỉ cho các bạn cách (giải thuật) nhập vào 2 số và hiển thị tổng của 2 số đó.
ScreenHunter_02 Apr. 03 21.59
1. Tạo biến: Khi tạo ra trò chơi có lẽ bạn thấy ngay một số chi tiết cần bổ sung: hiển thị số nhập vào a và b. Điều nầy nghĩa là phải có chổ nào đó để ghi số.
“Chổ nào đó” giúp bạn trong việc nầy gọi là biến.Bạn có thể giải thích với bé rằng biến giống như cái bảng con mà bé thường dùng trong lớp. Có thể ghi vào biến một số gì đó, sau đó sửa đổi số đó thành số khác, dể ợt.
Tạo ra biến: Để tạo ra biến, bạn bấm nút “Các biến” . Bấm nút “Tạo một biến” trong khung chứa thẻ. Bạn thấy xuất hiện một cửa sổ nhỏ hỏi bạn về tên biến. Bạn gỏ “a”.
ScreenHunter_03 Apr. 04 21.27
Trong cửa sổ “Tên biến” có 2 lựa chọn: “Với mọi nhân vật” và “Chỉ đối với nhân vật nầy”. Nếu bạn chọn “Chỉ đối với nhân vật nầy”, chỉ nhân vật đang xét mới thấy được biến a, mới sửa được trị số ghi trong biến điểm, trong khi các nhân vật khác không làm được như vậy. Trong trường hợp nầy, biến giống như bảng con của một nhân vật mà thôi.Bạn thấy rỏ “Với mọi nhân vật” là lựa chọn mặc nhiên.Bạn bấm nút OK ngay để chấp nhận lựa chọn như vậy. Biến “a” sẽ là bảng con dùng chung cho mọi nhân vật. Sau khi bạn bấm OK lập tức trong khung chứa thẻ “Các biến” xuất hiện biến a cùng một số thẻ mới có liên quan.
Tương tự, ta tạo thêm biến “b” rồi kéo thẻ “đặt a là 0” vào khung kịch bản. Nhớ chỉnh sửa chi tiết.
ScreenHunter_02 Apr. 04 21.26

2. Thêm điệu nhạc: Bạn bấm vào mục “Các âm thanh”, bấm nút Nhập, bấm kép vào thư mụcAnimal , chọn âm thanh Meow, rồi bấm nút OK (tương tự, bấm kép vào thư mục Instruments, chọn âm thanh Tambura). Bấm vào mục “Kịch bản” để trở lại chương trình, bạn chuyển qua khung chứa thẻ “Âm thanh” , kéo thẻ “Chơi âm thanh Meow” ráp vào phía dưới thẻ “Khi cờ xanh được bấm” và kéo thẻ “Chơi âm thanh Tambura” ráp vào phía dưới cùng.
3. Đổi màu nhân vật: Để vui hơn nửa, bạn cho mèo biển đổi màu bằng cách kéo thẻ “Thay đổi hiệu ứng màu một lượng 25” từ khung chứa thẻ “Ngoại hình” vào khung kịch bản như trong hình.
4. Mèo nói và nghĩ : Từ khung chứa thẽ “Ngoại hình”, kéo thẻ “nói xin chào” và thẽ “nghĩ ừm..” vào khung kịch bản. Nhắp chuột phải vào thẻ, chọn “tạo bản sao”, ta lần lượt nhận được nhiều thẽ mới. Chỉnh sữa nội dung theo như trong hình.
5. Gắn thêm các phép toán và các biến: Mở menu thẽ “Các phép toán”, kéo thẻ toán cộng + vào kịch bản, chồng lên thẽ “nói xin chào” để lập thẽ “nói +”. Xong, ta vào menu thẽ “các biến”, kéo các biến “a” và “b” vào các thẽ mới thành lập để có thẻ “nói a+b”. Làm tương tự, ta lập được các thẽ “nói a” và “nói b”.
6. Các thẽ phụ: Mở khung menu, nhấp vào thẽ “điều khiển”, ta kéo các thẽ “Khi cờ xanh được ấn” và thẻ “đợi 1 giây” vào khung kịch bản. Chỉnh sửa các chi tiết như trong hình.
ScreenHunter_01 Apr. 04 21.25

7. Tạo bản sao cho khối block: Khi đã xong, ta cho chương trình chạy thử nhiều lần. Rồi, ta nhấp chuột phải vào thẻ “Khi cờ xanh được ấn”, chọn “tạo bản sao”, ta nhận được bản copy của khối block vừa tạo ra. Chỉnh sửa các chi tiết cần thiết theo như hình chụp, ta có thể nhờ mèo làm dùm ta các phép toán trừ, nhân và chia.
Chú ý: Nhấp chuột thẽ thứ 2 trong khối, ta có thể tách thẻ “Khi cờ xanh được ấn” ra khỏi khối. Nhấp phải vào thẻ nầy, chọn “Xóa” để xóa đi. Rồi mở phím menu “điều khiển”, ta kéo thẻ “Khi phím phím cách được ấn” vào kịch bản, gắn lên phía trên khối block. Chỉnh sửa chi tiết như trong hình.

ScreenHunter_01 Apr. 05 13.56

Hướng Dẩn Lập Trình Scratch –Kiến thức cơ bản đầu tiên
1. Tải xuống chương trình Scratch : Mở Internet Explorer , gỏ vào ô địa chỉ: scratch.mit.edu/pages/download/ ,rồi gỏ Enter. Chọn Scratchinstaller1.4exe for Window và chọn download. Chọn Save và chọn thư mục lưu chương trình.
ScreenHunter_02 Apr. 05 13.56
2. Cài đặt Scratch vào máy : Giử phím Window (phím lá cờ),bấm phím chử R. Trong cửa sổ Run, bấm nút Browse, tìm đến thư mục chứa Scratch, bấm nhanh hai lần vào phím trái của chuột trên chương trình. Cửa sổ Run tái hiện, bấm nút OK để ra lịnh chạy chương trình. Bấm Next – Next và Install để cài đặt. Khi kết thúc, bấm Next và Finish để kết thúc cài đặt và chạy chương trình.

3. Mổi lần muốn chạy Scratch, ta chỉ cần bấm nhanh hai lần vào phím trái của chuột trên biểu tượng chương trình trên desktop.
ScreenHunter_03 Apr. 05 13.57
4. Thay tiếng Anh: Khi chương trình đã chạy, ta thay tiếng Anh trong cửa sổ Scratch bằng tiếng Việt: bấm nút Language ( Thiết đặt ngôn ngữ) ở trên bên trái, chọn Tiếng Việt.

5. Con rối (sprite):Trong khung nền trắng có 1 chú mèo. Đó là 1 con rối (sprite) mà bạn có thể điều khiển bằng kịch bản (script). Đó là lập trình cho con rối. Khung trắng là sân khấu (stage) của con rối.

Thu nhỏ chú mèo: Để chú mèo có thể tung hoành trên sân khấu, bạn có thể thu nhỏ chú mèo lại. (Vì sân khấu có kích thước cố định không thể làm lớn hơn nửa ). Bạn bấm nút “co hình nhân vật” rồi bấm vào chú mèo vài lần cho đến khi chú mèo trở nên “nhí” vừa đủ.

Chú mèo thường quay mòng mòng khi di chuyển. Đó là do tác động của nút bấm “có thể quay”©. Bạn nên bấm nút “Chỉ theo hướng trái phải” ở giửa và nút “không được quay” ở dưới cho chú mèo đở bị chóng mặt.

6. Thêm hình nền : Khi kịch bản đã hoàn chĩnh, bạn nên thêm hình nền cho đẹp. Bạn bấm vào nút “Sân khấu” để tỏ ý muốn chỉnh trang sân khấu.Tiếp theo, bạn bấm vào mục “ hình nền”, bấm nút Nhập, bấm kép vào thư mục Nature, tìm đến hình Woods-and-Bench và bấm kép vào đó.Hình được chọn lập tức trở thành hình nền của sân khấu.
Lúc nầy sân khấu đang được chọn. Bạn có thể tạo ra kịch bản cho Sân Khấu giống như đã tạo ra kịch bản của các nhân vật. Nói khác đi, sân khấu cũng là một loại nhân vật. Bạn có thể giao cho Sân khấu những nhiệm vụ thích hợp, chẳng hạn như chơi nhạc nền, hoặc thay đổi hình nền tùy theo diển xuất của các nhân vật khác.
7. Chạy và dừng chương trình: Vào khung menu bạn bấm nút “điều khiển” để chuyển qua khung chứa các thẻ lệnh điều khiển. Kéo thẻ lệnh “khi lá cờ xanh được ấn” vào khung kịch bản gắn vào phía trên thẻ “lặp mải mải”. Nhờ vậy, có thể cho chạy chương trình bằng cách bấm nút lá cờ xanh để chạy chương trình. Khi muốn dừng chương trình. bấm nút đỏ bên cạnh .
8. Trình chiếu : Nếu quả thực muốn trình chiếu, bấm nút “chuyển sang chế độ trình chiếu” ở bên trên sân khấu (stage).Trong chế độ trình chiếu, sân khấu Scratch chiếm trọn màn hình. Để trở về chế độ bình thường của Scratch, bấm phím Esc.
Download Scratch:
http://www.mediafire.com/?iznbw1r83gxarqq
http://www.mediafire.com/view/?7lwlyebfaqhl4bg

4 công cụ giúp trẻ học lập trình

4 công cụ giúp trẻ học lập trình

Sự phát triển của công nghệ thông tin đang từng ngày từng giờ làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Ngành giáo dục đang phải đối mặt với vấn đề làm sao để giúp trẻ em tiếp cận với máy tính một cách tích cực, hữu ích và xây dựng nền tri thức số cho tương lai. Tuy là một mảng hẹp, nhưng việc rèn luyện kĩ năng lập trình cho trẻ là tiền đề rất quan trọng nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của công nghệ.
Do đặc thù của lứa tuổi trẻ em, việc tiếp cận với các công cụ lập trình chuyên nghiệp gặp rất nhiều trở ngại. Hiện nay các nhà phát triển đã giới thiệu một số công cụ giúp trẻ em làm quen dể dàng với công việc lập trình.
1. Scratch
Được phát triển bởi MIT Media Lab, Scratch là một ngôn ngữ lập trình đồ họa dành cho trẻ em độ tuổi từ 8 trở lên. Kể từ khi phát hành vào năm 2007, hơn một triệu dự án đã được chia sẻ trên trang web. Scratch được cung cấp miễn phí, có thể chạy trên các nền tảng Mac, Windows, và Linux. Ngoài ra, nguồn tài liệu từ Scratch Wiki sẽ giúp các nhà phát triển, các giáo viên rất nhiều trong công việc giảng dạy cũng như phát triển các dự án trên nền tảng Scratch.
ScreenHunter_02 Apr. 01 16.03
Phần mềm: Scratch
Tác giả: MIT
Phiên bản: 1.4. Giấy phép: Miễn phí
HĐH: Windows 2000/XP/Vista/7, OS X, Linux/Unix
Trang chủ: scratch.mit.edu
Thông tin cập nhật lần cuối ngày 25/8/2010 22:24
2. App Inventor
Trong tháng bảy, Google đã công bố sự ra mắt của Android App Inventor. App Inventor giúp bạn thiết kế các ứng dụng Android cho riêng mình một cách dể dàng, nhanh chóng. Cũng giống như Scratch, Inventor App có nguồn gốc từ MIT, đây là dự án đã được dẫn đầu bởi Giáo sư Harold Abelson. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của tờ York Times, ông nói rằng mục tiêu của Inventor App “là để cho phép mọi người trở thành người sáng tạo – chứ không chỉ đơn thuần là người sử dụng – trong thế giới di động.”
ScreenHunter_04 Apr. 01 16.10
Tuy App Inventor vẫn đang còn trong phiên bản thử nghiệm nhưng đã nhận được nhiều sự quan tâm. Bạn có thể tìm hiểu thêm về dự án này ở Google Group.
3. Alice
Alice là một phần mềm mã nguồn mở, sử dụng môi trường 3D để dạy học sinh lập trình hướng đối tượng và lập trình hướng sự kiện. Trong Alice, người học kéo và thả các khối đồ họa để xây dựng đối tượng và tạo ra chương trình. Một phiên bản khác của Alice, Storytelling Alice (Alice kể chuyện) được phát triển bởi tiến sĩ Khoa học Máy tính Caitlin Kelleher tại Đại học Carnegie Mellon. Bằng việc nhấn mạnh các hình động và tương tác xã hội, phương pháp này làm tăng mức độ quan tâm của học sinh trong chương trình.
ScreenHunter_03 Apr. 01 16.07
Phần mềm: Alice
Tác giả: Carnegie Mellon University
Phiên bản: 2.2 Final / 3.0 Beta. Giấy phép: Tự do, Miễn phí
HĐH: Windows 2000/XP/Vista/7, OS X
Trang chủ: http://www.alice.org
Thông tin cập nhật lần cuối ngày 25/8/2010 22:37

4. Lego Mindstorms
Lego mới đây đã được bình chọn là đồ chơi phổ biến nhất. Không giống với 3 công cụ được giới thiệu ở trên, Lego là một robot đồ chơi thật sự. Tuy nhiên, khả năng giúp phát triển tư duy của người chơi là lí do mà Lego Mindstorms được xếp vào những công cụ giúp trẻ em học lập trình.
ScreenHunter_01 Apr. 01 16.01
Còn nhiều chương trình khác giúp trẻ em làm quen dễ dàng với công việc lập trình, trong số đó có Small Basic, CHERP, Kodu, và tất nhiên là BASIC.
Có hay không việc khoa học máy tính trở thành một ngành học cơ bản như Toán học hay Khoa học xã hội là điều còn chưa thể nói trước. Nhưng các bài học kinh nghiệm rút ra từ khoa học máy tính như tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề,…rất quan trọng và có thể sử dụng vào công việc khác. Hãy dạy trẻ em cách khám phá khi chúng đã có thể.
Theo ReadWriteWeb

Thời gian và nghiệp báo

Thời gian và nghiệp báo
March 6, 2013 By Guest 35 Comments
BLOG NGÀY THỨ TƯ 6 MAR 2013 THEO KINH PHẬT
THỜI GIAN VÀ NGHIỆP BÁO
ScreenHunter_02 Mar. 10 21.25
Khi con chim còn sống, nó ăn kiến.
Khi chim chết, kiến ăn nó !
Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào,
Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này.
Bạn có thế đầy quyền lực ngày hôm nay,
Nhưng đừng quên rằng,
Thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn.
Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm,
Nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây.
Hãy là người tốt và làm những điều tốt.
Thử nghĩ mà xem,
Thượng Đế cấu tạo cơ thể con người một cách rất hợp lý,
Nhưng sao chúng ta lại không sử dụng nó theo đúng ý của Ngài:
1-Ngài đặt hai mắt chúng ta ở đằng trước, vì Ngài muốn chúng ta luôn hướng tới phía trước, chứ không phải để chúng ta cứ ngoái nhìn về những sự việc ở phía sau.
2-Ngài đặt hai tai chúng ta ở hai bên là để chúng ta nghe từ hai phía, cả lời khen lẫn tiếng chê, chứ không phải để chúng ta chỉ nghe từ một phía hoặc chỉ để nghe những lời tâng bốc êm tai.
3-Ngài tạo cho chúng ta chỉ một cái miệng và một cái lưỡi mềm mại, vì Ngài muốn chúng ta nói ít nghe nhiều và chỉ nói những lời khôn ngoan, chứ không phải để chúng ta nói nhiều hơn nghe và nói những lời sâu hiểm làm tổn thương người khác.
4-Ngài đặt bộ não chúng ta trong một hộp sọ vững chãi, vì Ngài muốn chúng ta nên tích lũy tri thức, những thứ chẳng ai có thể lấy đi, chứ không phải chỉ chăm lo tích lũy những của cải bên ngoài, những thứ dễ dàng bị mất mát.
5-Ngài đặt trái tim chúng ta nằm trong lồng ngực, vì Ngài muốn những tình cảm yêu thương giữa những con người phải được xuất phát và lưu giữ tận nơi sâu thẳm trong cõi lòng, chứ không phải ở một nơi hời hợt bên ngoài.

BLoc says:
March 6, 2013 at 3:48 pm
Hôm nay đứng bên phía tiêu cực nói chơi, trái ngược những điều rất hay ở bài này thử xem.
Con chim sâu nó ăn sâu, khi chim chết sâu không ăn được nó, chỉ có người hay dòi ăn thôi!
Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng ở xứ này thường thay đổi theo hướng mà nhiều người không mong đợi.
Vì vậy, đừng nói nhiều, mà hảy âm thầm nhét đầy túi, đừng quên rằng thời của bạn là hữu hạn mà còn phải lòn cúi kẻ quyền lực hơn để giữ thời.
Một lệnh cấm rừng tưởng có thể cứu hàng triệu cây được sống,
Nhưng hàng triệu cây vẫn chết chỉ để làm giàu cho một vài người mà thôi.
Làm người tốt để làm gì trong một đất nước “tồi” khi mọi quyền lợi, quyền lực đều thuộc về kẻ xấu!?
Thử nghĩ mà xem, không có con người XHCN thì sao có cái xã hội mang tên đó được!
Thượng Đế tạo dựng cơ thể con người không hợp lý lắm với một đời khổ đau khi sinh ra đã phải khóc rồi.
1. Sao hai mắt chỉ có phía trước, trong khi kẻ thù nguy hiểm nhất thường ở phía sau hay đứng ngay bên cạnh.
2. Sao phải có hai tai và không tự bịch lại như mắt miệng để phải nghe sự thống khổ nhân đôi, nghe đủ thứ tuyên truyền cả khi ăn, ngủ,…
3. Sao chỉ có một cái miệng lưỡi mà phải làm nhiều việc: ăn, uống, nói (mà thường là cùng một lúc) và nhiều chuyện khác như khóc, cười, chưởi, cắn, bú, …
4. Võ não là chất xám cần để tư duy thì ít hơn phần chất trắng nhão nhẹt để làm môi trường truyền tin giữa các nơ ron thần kinh, một số vùng quan trọng cho việc nhận thức thì nhỏ chút chiu còn nhiều vùng to lớn khác chẳn để là gì. Mới biết Thượng Đế chẳng muốn tạo ra kẻ “đỉnh cao trí tuệ” tự cho mình quyền thay trời chăn dắt nhân dân.
5. Trái tim thì lệch một bên, rồi còn ở nơi “sâu thẳm”, thử hỏi làm sao tình cảm không thiên lệch và khó thoát ra ngoài để cảm thông cùng người.
Vậy đó, ai cũng hiểu mọi chuyện đều có hai mặt, nhận thức thế nào là tùy tư duy của mỗi người, quan trọng nó có được tốt hay xấu chính là sự phù hợp đối với bản thân, đối với xu thế chung của các quy luật tự nhiên, kinh tế, xã hội và với văn hóa, tập tục của quần thể mà ta đang sống cùng, hay không?
Cám ơn tác giả về bài viết.
http://www.gocnhinalan.com/blog-cua-alan-va-bca/thi-gian-nghip-bo.html

Hãy Trả Lại Sự Trong Sạch Cho Người Việt – Lê Khải

Hãy Trả Lại Sự Trong Sạch Cho Người Việt
Lê Khải
http://sachhiem.net/TONGIAO/tgL/LeKhai.php
07-Mar-2013
LTS: Tòa soạn hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc lá thư của ông Lê Khải phân tích khá rõ về kiểu mẫu bức tượng Phật đã gây phản cảm trong các cộng đồng mạng. Đến nay đã có những bài viết giúp làm nhẹ vấn đề, như bài “Truy tìm nguồn gốc tượng Phật “lạ” của báo Thanh Niên. Quí vị nào vẫn còn quan tâm về các trang mạng tung ra lời tựa làm độc giả nghĩ rằng mẫu tượng Phật “đang gây tranh cãi” có xuất xứ từ Việt Nam có thể gửi thư đến cơ quan trách nhiệm của bài báo nhờ chỉnh lại lời tựa, như trường hợp đề nghị dưới đây. Nếu vị nào có thêm ý kiến nào khác để giúp giải tỏa vấn đề, xin lên tiếng chỉ giáo. (SH)
________________________________________
——– Thư của bạn đọc Lê Khải ——–
Subject: Hãy mang lại sự trong sạch cho người Việt.
From: Khải Lê
Date: Tue, March 05, 2013 3:26 am
To: sachhiem@sachhiem.net
Vào lúc 5h chiều nay (giờ Việt Nam) tôi có 1 số thông tin lan truyền trên Facebook, sau khi đọc xong tôi thấy rất tức giận vì sự lừa đảo của trang mạng BBC Tiếng Việt.
Một số thông tin mà tôi đọc được:
Hôm nay BBC vừa đăng một bài về bức tượng phật ở dưới đây, nói là chụp tại Việt Nam, xin thông báo lại là tin này xuyên tạc 100%, vì bức tượng này không phải là ở Việt nam, mà là ở Nepal !!!
Link bài của BBC:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/03/130304_buddhist_netizens_angered.shtml
Link bài của báo Thái lan vu khống Việt Nam:
http://www.bangkokpost.com/news/local/338123/vietnamese-buddha-image-draws-anger
Bằng chứng: Các bạn lên google, xếp chữ “Buddha Shakti” và các bạn chọn tìm kiếm hình. Kết quả sẽ cho thấy hình đó chụp ở đâu, ai chụp, ngày tháng nào và ở chùa nào bên Nepal.
Nguồn: https://www.google.de/search?hl=de&q=Buddha+Shakti&bav=on.2%2Cor.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&bvm=bv.43148975%2Cd.Yms&biw=1540&bih=869&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=zrA1UZe4J4WB4gSJ9YB4
Giá bán cho khách du lịch là 70 USD, cái này là họ bán ra. Không có chùa nào để tượng Phật này cả.
Thực ra nếu là thật tại VN thì tác giả của ảnh này sẽ không quên chụp cảnh chùa, tên chùa và địa danh, nhưng có đâu. Nó cứ để mờ mờ ảo ảo để dân mạng suy luận, vớ ngay đài bbc quy kết ảnh đó là tại VN, ko biết là sau khi làm rõ vụ này thì đài BBC có đính chính ko? :v:v
Một số chỉ dẫn thêm về tượng dưới đây:
Link 1: http://www.emuseumstore.com/Buddha-and-Shakti-Statue-Large-Bronze_p_2645.html
Link 2: http://www.emuseumstore.com/assets/images/O-055Bb-buddha-with-shakti.jpg
Chuyện tượng Phật khiếm nhã mà BBC đưa tin, chính là Phong cách nghệ thuật này được gọi là “consort Dharmavajra” trong tiếng Anh dịch sang gọi là “phối ngẫu Dharmavajra” (một danh từ trong đạo Phật), phong giao hợp, nó còn phổ biến với tên gọi tượng Phật Samantabhadra, đặc biệt phổ biến tại Tây Tạng.

Hình tượng này còn được xem như là một biểu hiện của sự kết hợp giữa Trí tuệ (người nam) và Từ bi (người nữ). Phật tử của Ấn Độ, Nepal và Tây Tạng có thờ tượng như thế từ ít nhất là 1.200 năm nay. Theo tự điển Wikipedia thì “yab-yum” là biểu tượng khá phổ biến trong nghệ thuật Phật giáo tại Ấn Độ, Bhutan, Nepal và Tây Tạng.
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về phong cách này tại một trong những trang web về đạo Phật lớn nhất thế giới : http://www.9999buddha.com/samantabhadra-statue-p-107.html
Có thể đặt mua nó ngay cả tại Châu Âu và Mỹ, đơn giản vì nó được sáng tác và mua bán khắp thế giới. Các bạn có thể mua ở một vài trang web này để đem ném vào mặt BBC : ((lưu ý giá tượng này cũng không đắt lắm))
Một trang mua bán tượng Phật tại Đức http://www.buddhafiguren.de/samantabhadra-20-cm-buddha-figur.html
Và trên Alibaba tại Pháp
http://french.alibaba.com/product-free/black-samantabhadra-statue-110873992.html
Rất có thể vì những cây bút chì đang làm việc cho BBC theo đạo Thiên Chúa cho nên họ không hiểu gì về đạo Phật. Bài báo mà họ dẫn tin không hề là báo chính thức và rất có thể họ đã dẫn một nguồn mơ hồ, dối trá. Có thể nhận định họ đang tìm cách xuyên tạc về đạo Phật tại Việt Nam và cắn đứt sợi dây đoàn kết giữa Phật tử trẻ tuổi với khối đại đoàn kết dân tộc.

Cảm ơn sachhiem đã đọc bức thư này của tôi.
Đọc giả từ TP.HCM
——– Thư của sachhiem.net——–
Subject: RE: Hãy mang lại sự trong sạch cho người Việt.
From: sachhiem@sachhiem.net
Date: Wed, March 06, 2013 12:00 am
To: “Khải Lê”
Thưa bạn Lê Khải,
Cám ơn bạn đã gửi ý kiến đầy xúc động. Lúc 10:57PM chúng tôi có vào đọc lại bản tin BBC http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/03/130304_buddhist_netizens_angered.shtml mà bạn nói trong thư, thấy chữ “ở Việt Nam” trên hàng tựa được để trong ngoặc, nói lên sự nghi vấn. Hơn nữa, dường như một số các chi tiết đề cập trong thư của bạn cũng đã được đề cập một cách đại cương. Có điều, viêt tựa như thế, người đọc khó để ý được tính cách nghi vấn của câu nói. Không rõ BBC có cố ý hay không, có lẽ chỉ là vô tình thôi.
Dù sao đây cũng là lời cảnh tỉnh độc giả, và chỉ rõ thêm kiến thức về tượng Phật “lạ đời”, mới trông bề ngoài rất dễ có phản cảm. Nhờ có thư của bạn mà chúng tôi học thêm được phong cách nghệ thuật của các bức tượng đó.. Nhưng kẻ có ác ý sẽ vin vào đó mà gắn kết sai lạc.
Xin được đăng thư này để rộng đường dư luận.
Về trang mạng Thái Lan, (http://www.bangkokpost.com/news/local/338123/vietnamese-buddha-image-draws-anger)” Vietnamese Buddha image draws ire” các bạn đọc nào quan tâm đến vấn đề có thể gửi thư yêu cầu họ chỉ rõ nguồn tin nào cho rằng đã chụp ảnh Phật trong đề tài, và xin họ sửa lại lời tựa vì đâ có nhiều chứng cớ cho thấy mẫu tượng đó không phải phát xuất từ Việt Nam. Do đó không htể gọi là Vietnamese Buddha image. Chúng tôi thử tìm địa chỉ liên lạc, và được dẫn đến http://www.ccis.edu/contact/. Vậy chúng ta có thể phản đối như sau:
1. Vào link: http://www.ccis.edu/contact/ , và điền các chi tiết cần thiết:
Trong thư, nơi để message, nhớ đề mấy hàng đầu như thế này:
Refer to:
http://www.bangkokpost.com/news/local/338123/vietnamese-buddha-image-draws-anger
• Online news: Local News, title: “Vietnamese Buddha image draws ire”
• Published: 28 Feb 2013 at 12.29

Viết xong lời phản đối, bấm nút Submit ở dưới để gửi.
hoặc
2. Liên lạc qua thư từ hay gọi điện thoại đến:
Home campus address: 1001 Rogers St., Columbia, MO 65216 U.S.A.
Phone: (573) 875-8700 • Toll-Free: (800) 231-2391 • Fax: (573) 875-7209

Trân trọng,
tsSH

ScreenHunter_01 Mar. 10 17.34

Quan Điểm Của Đạo Phật Về Đấng Sáng Thế – Thích Nữ Tịnh Quang

Quan Điểm Của Đạo Phật
Về Đấng Sáng Thế
Thích Nữ Tịnh Quang
http://sachhiem.net/TONGIAO/tgTH/Thuvienhs.php
Chua Bai Dinh 2
19-Feb-2013
…Phật giáo đặt con người làm mục tiêu thể nghiệm sự khổ đau và sự giải thoát khổ đau ngay trong đời sống thay vì khái niệm hão huyền về một đấng Sáng thế toàn năng và vĩnh cửu. Vì vậy, Phật giáo có thể dung nhiếp với các tôn giáo khác, tuy nhiên các tôn giáo khác không thể hợp nhất với Phật giáo; đó là một thực tế không thể tranh cãi…

Quan điểm phủ nhận về một đấng toàn năng và vĩnh cửu đã được thể hiện trong kinh tạng Phật giáo Pàli cũng như kinh tạng Phật giáo Mahayana. Thái độ của Phật giáo đối với các khái niệm và ý tưởng về đấng sáng thế được cho là ý niệm hão huyền, không mang lại hạnh phúc thực sự cho con người, không phù hợp với giáo lý của Đức Phật vốn lấy con người làm đối tượng cao nhất trong việc giải quyết những nỗi khổ đau đang hiện hữu.
Trong văn học Phật giáo, xuyên qua giáo lý Vô ngã, không có một thực thể cố định (unsubstantiality) thì hẳn nhiên niềm tin vào một vị thần sáng tạo luôn luôn bị phản bác và từ chối, bởi vì Phật giáo là sự phủ định về sự vĩnh hằng và bất biến đối với việc giải thích nguồn gốc của thế giới như vũ trụ, linh hồn, thời gian vv.. Niềm tin về một đấng Sáng thế được đặt trong cùng thể loại như những quan điểm sai lầm về mặt đạo đức, đặt thân phận con người dưới sự an bài của đấng vô hình như là định mệnh tuyệt đối và không thể thay đổi, và dẫn đến sự nguy hại lâu dài cho nền móng xã hội do tác động đến những giá trị nhân bản của đạo đức.
Vì tin tưởng vào một đấng Sáng thế Brahma mà hằng nghìn năm xã hội Ấn Độ đã duy trì sự phân chia bốn giai cấp, gây nên sự chia rẽ trầm trọng, mỗi giai cấp đều tùy thuộc vào ý chí của đấng Phạm thiên, cố định vị trí ở body của Phạm Thiên: giai cấp Bà La Môn (Brahman) được cho là con chính thống của Phạm thiên, sinh ra từ miệng Phạm thiên là chủng tánh tối thượng an hưởng cuộc đời sung sướng. Giai cấp Sát Đế Lỵ (Kshastriya) sinh ra từ cánh tay Phạm thiên là giai cấp hoàng tộc, thay mặt cho Phạm thiên nắm giữ quyền hành thống trị. Giai cấp Vệ Xá (Vaisya) được cho là sinh ra từ bắp vế Phạm thiên, là giai cấp thương gia, nông phu và thợ thuyền phụ trách về kinh tế. Giai cấp Thủ Đà La (Sùdra) được cho là sinh ra từ gót chân của Phạm thiên được cho là hạng bần cùng hạ tiện, và chỉ làm nô lệ suốt đời cho các giai cấp trên.
Sự thị hiện của Đức Phật đã làm đảo lộn mọi giá trị cố hữu, thay vào đó Ngài mở ra cánh cửa cửa mới của sự nhận thức khi Ngài chối từ về sự tồn tại của Brahma; điều này được bàn bạc trong nhiều kinh văn Phật giáo. Đoạn kinh Tevijja sau đây là cuộc đối thoại giữa Đức Phật và Bà -la-môn Vàsettha về đấng Phạm thiên:
“…Này Vàsettha, như vậy ngươi nói không có một Bà-la-môn nào trong những vị tinh thông ba tập Vedà đã tận mặt thấy Phạm thiên – không có một tôn sư nào của các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà đã tận mặt thấy Phạm thiên, không có một đại tôn sư nào của các Bà-la-môn tinh thông ba tập và đã tận mặt thấy Phạm thiên – không có một Bà-la-môn nào cho đến bảy đời đại tôn sư, tôn sư của những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà đã tận mắt thấy Phạm thiên, trong những tu sĩ thời cổ, trong các Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà, những vị sáng tác các thần chú, những vi trì tụng thần chú mà xưa kia những thần chú được hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh và ngày nay những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà cũng hát lên, trì tụng và giảng dạy như các vị Atthaka, Vàmaka… không có một vị nào đã nói: ‘Chúng tôi biết, chúng tôi thấy Phạm thiên ở đâu, Phạm thiên từ đâu đến, Phạm thiên sẽ đi đâu’. Như vậy các bà Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà đã nói: ‘Chúng tôi không biết, chúng tôi không thấy con đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên, nhưng chúng tôi thuyết dạy con đường ấy: ‘Đây là trực đạo, đây là chánh đạo hướng đến, dẫn đến cộng trú với Phạm thiên cho những ai thực hành theo’. Này Vàsettha, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy thời có phải lời nói của những Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà là không chánh xác, hợp lý…”
Với sự tin tưởng hão huyền này đã gây nên sự cuồng tín, không khoan dung, nâng cao tự ngã; thông thường hay gây ra sự căm thù và những bạo lực khi người khác không có cùng niềm tin và quan điểm với mình.
Xuyên qua nhiều thế kỷ, triết học Phật giáo đã trình bày các lập luận chi tiết bác bỏ học thuyết của một vị thần sáng thế. Nó sẽ được quan tâm để so sánh những việc này với những cách mà các triết gia phương Tây đã bác bỏ các thông tin chứng minh thần học về sự tồn tại của Đấng Sáng tạo..
Đối với một vài người tin tưởng một cách nghiêm túc hơn thì ý tưởng về một đấng tạo hóa chỉ là một lập trường chỉ để giải thích các sự kiện bên ngoài như nguồn gốc của thế giới mà họ không thể hiểu thấu. Đối với y, nó là một đối tượng của đức tin có thể tạo ra cho một cảm giác mạnh mẽ bên cạnh sự hiện diện an ủi của đấng tạo hóa và sự gần gũi với chính mình, chẳng hạn như ấn tượng thời thơ ấu, hình ảnh huyền thoại như những ông Bụt và cô Tiên đi vào truyền thống, học đường, và môi trường xã hội đã tác động vào bề mặt của vỏ não và tạo nên những những hình ảnh của tư tưởng mà tín đồ của các tôn giáo đã có một lề lối khái niệm chân thành nhất; một phân tích phát hiện gần đây đã hiển thị rằng “kinh nghiệm về Đấng sáng thế ” đã không có nội dung cụ thể hơn điều này.
Tuy nhiên cuộc sống và tác phẩm của các nhà thần bí của tất cả các tôn giáo lớn đã chứng minh cho kinh nghiệm của họ có ảnh hưởng lớn, trong đó việc thay đổi đáng kể được thực hiện ở chất lượng của ý thức, sự cảm thụ sâu xa trong lời cầu nguyện hay thiền định có thể đánh động đến chiều sâu và ảnh hưởng trên mặt rộng ý thức xuyên qua cảm hứng truyền trao của sự hân hoan và hạnh phúc đi từ họ. Với cảm thụ tuyệt vời như vậy, các nhà thần bí tin rằng kinh nghiệm của mình là biểu hiện của thần thánh, là hiệp thông với đấng tạo hóa, nhiệm vụ của họ là trung gian giữa thượng đế và con người… với những ấn tượng sâu sắc được xem như là thần bí và họ đã gõ cửa thần học đề xác định sự “hiệp thông” đặc biệt của mình. Giả định này là khá dễ hiểu, kinh nghiệm huyền bí cũng chỉ là những đặc trưng tăng, giảm hoặc loại trừ tạm thời, biểu hiện làn sóng đa phương trình của ý thức, nhận thức và suy nghĩ không ngừng nghỉ trong những tầng số rung động của tâm. Thật là thú vị cần lưu ý, tuy nhiên, các nỗ lực của hầu hết các nhà thần bí lớn phương Tây liên quan đến kinh nghiệm thần bí của mình để các tín đồ chính thức của các nhà thờ công nhận kết quả của họ trong giáo lý thường được xem xét và nghi ngờ đối với chính thống, nếu không được coi là hết sức dị giáo.
Xuyên qua Phật giáo, những hành giả khi đã thâm sâu trong thiền định họ nhận diện các yếu tố thể chất và tinh thần cấu thành kinh nghiệm của mình trong ánh sáng của mọi hiện hữu qua ba đặc điểm, đó là vô thường, đau khổ, và sự vắng mặt của một cái tôi (vô ngã); điều này được thực hiện chủ yếu để sử dụng độ tinh khiết thiền định và sức mạnh của ý thức cho mục đích cao nhất: giải phóng bản ngã từ cái thấy sâu sắc; việc này giúp hành giả thoát khỏi sự tràn ngập ảo giác bởi bất kỳ những cảm xúc và ý nghĩ không kiểm soát được đi từ bởi kinh nghiệm của họ, và do đó sẽ có thể tránh đi sự lừa dối của kinh nghiệm ý thức.
Một thiền giả tốt trong phật giáo, thông qua những trải nghiệm thiền định mà những gì y có là cái thấy không tùy thuộc, không có vị trí cố định để xác lập, như thác nước trôi chảy không ngừng, không có đối tượng hoặc chủ thể định vị, do đó trạng thái thần bí cao nhất của thiền giả không cung cấp cho sự tồn tai của một đấng tạo hóa duy nhất hay một vị thần khách quan điều động và chi phối cá nhân.
Do vậy, Phật giáo được xem như là “chủ nghĩa vô thần” đối với những người có tư tưởng độc lập hay những nhà Hữu thần, chỉ vì Phật giáo không tin tưởng vào một đấng sáng tạo, toàn năng và vĩnh cửu, đúng hơn đó là sự sáng tạo từ ý tưởng con người. Tuy nhiên quan niệm về “vô thần” trong Phật giáo không đồng với “vô thần” của những nhà thuần túy Duy vật hay Duy vật biện chứng. Học thuyết Phật giáo là sự hòa hợp giữa tâm và vật. Phật giáo không tán thành triết lý vật chất hủy diệt thuần túy (annihilationism-ucchedavata), đúng hơn nó là một lý thuyết sai lầm. Sáu cõi luân hồi và các cảnh giới Thánh hiền thanh tịnh đủ để chứng minh rằng quan điểm của Phật giáo không phải là sự hủy diệt hoàn toàn sau khi chết, mà là sự thay đổi không ngừng. Mỗi chúng sinh là một đấng sáng tạo muôn vẻ cho chính mình xuyên qua sự vô hạn của kiếp luân hồi. Học thuyết về “nghiệp” (karma) là chu kỳ của sự tạo tác và hình thành của tâm và vật đặt căn bản trên giáo lý nhân quả, tác động và chi phối sự hiện hữu của chúng sinh. Đức Phật không cung cấp một chủ nghĩa Hư vô, đồng nghĩa với đau khổ và không còn có con đường hy vọng. Chủ thuyết “không” (empty) trong đạo Phật chỉ là sự từ chối của bản ngã bất biến đã gây nên đau khổ cho con người. Ngược lại, nó là một giáo lý cứu rỗi (1) (Niyyanika-Dharmma), giải thoát (vimutti), hoặc Niết bàn (Nirvana), là trạng thái hủy diệt hoàn toàn của tham, sân, si, những khổ đau của ngọn lửa dục vọng điên cuồng đang thiêu đốt chúng sinh. Tuy nhiên Niết bàn không phải là cảnh giới có chủ thể và đối tượng, vì vậy nó không đồng với hình thức và ý tưởng tạo lập của một đấng vĩnh hằng.
Phật giáo không phải là một kẻ thù của tôn giáo như là chủ nghĩa vô thần được thấy. Phật giáo, thực sự là kẻ thù của “không” (sự hủy diệt hoàn toàn). Người Phật tử là những người đại diện cho kiểu mẫu về các gía trị đạo đức, tinh thần và văn hóa trong các quốc gia châu Á. Tuy nhiên, chúng ta không thể nhắm kín đôi mắt của mình với các khái niệm vế đấng sáng tạo-đã xử dụng quá thường xuyên thông qua với những con người quyền lực, tàn nhẫn…nhân danh tình yêu của đấng toàn năng đã gây nên sự chia rẽ, hận thù và tiêu hủy văn hóa bản địa. Những nghiên cứu và thể hiện quan điểm bất đồng chính kiến đã bị cản trở và dập tắt trong danh xưng và tham vọng điên rồ cho sự phục vụ đấng tối cao đã và đang gây đau thương không ngừng cho nền hòa bình thế giới.
Không cần sự thưởng phạt của một đấng tối cao, giá trị đạo đức của Phật giáo trên căn bản năm giới cấm và mười điều thiện đã cung ứng cho quốc gia và xã hôi một nền tảng đạo đức viên mãn. Không mù quáng và ảo tưởng trong niềm tin, dựa trên triết thuyết hợp lý sâu sắc và thí nghiệm từ sự thực hành mang tính khoa học, Phật tử tôn thờ đức phật là bậc thầy (Bổn sư) giác ngộ, một vị Thượng đế của lòng từ bi và trí tuệ. Họ nhìn nhận đức Phật như bản chất tiềm ẩn trong chính mình, đó là điểm khác biệt giữa Phật giáo và các tôn giáo khác.
Mặc dù Phật giáo được xem như là một tôn giáo, tuy nhiên lý thuyết, triết học và sự thực hành của nó vượt ra ngoài phạm vi tôn giáo; Phật giáo đặt con người làm mục tiêu thể nghiệm sự khổ đau và sự giải thoát khổ đau ngay trong đời sống thay vì khái niệm hão huyền về một đấng Sáng thế toàn năng và vĩnh cửu. Vì vậy, Phật giáo có thể dung nhiếp với các tôn giáo khác, tuy nhiên các tôn giáo khác không thể hợp nhất với Phật giáo; đó là một thực tế không thể tranh cãi.
Thích Nữ Tịnh Quang
Nguồn : http://issuu.com/thuvienhoasen/docs/suquyenrucuadaophattrongthegioimoi
Thư Viện Hoa Sen Trích từ: E Book 3D (dạng sách đọc): Sự Quyến Rũ Của Đạo Phật Trong Thế Giới Mới – Thích nữ Tịnh Quang &
Bản PDF: Sự Quyến Rũ Của Đạo Phật Trong Thế Giới Mới – Thích nữ Tịnh Quang

Chú thích của sachhiem.net:
(1) Ở đây, tác giả có lẽ muốn nói “Cứu Độ” thì đúng hơn. Từ “cứu rỗi” là quan niệm đặc thù của Ki Tô Giáo (cứu rỗi phần hồn) còn “cứu độ” là giúp đưa con người đến bờ giác ngộ (đáo bỉ ngạn). Người Ki-tô giáo nay đang cố đổi từ “cứu rỗi” thành “cứu độ” để kiếm thêm tín đồ và chúng ta đã có bài phản bác sự nhập nhằng từ ngữ này trên sachhiem.net:
Xin đọc “Quan Niệm Giải Thoát Trong Phật Giáo Và Ca-Tô Rô-Ma Giáo” của GS Trần Chung Ngọc (http://sachhiem. net/TCN/TCNtg/TCN120.php)
http://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=5548

Truy tìm nguồn gốc tượng Phật “lạ”

Truy tìm nguồn gốc tượng Phật “lạ”
07/03/2013 3:05
ScreenHunter_01 Mar. 10 17.34

Một tượng Phật bị “ném đá” trên mạng vì tạo hình được cho là quá sắc dục. Tuy nhiên, theo giới nghiên cứu, tượng không những không phạm sắc giới mà còn vô giá nếu quả thực là tượng cổ VN.
Một người nữ khỏa thân ngồi trong lòng, choàng tay ôm lấy vị Phật. Ngay lập tức bức tượng này khiến nhiều người cảm thấy đạo Phật bị xúc phạm. Theo tờ Bangkok Post, tấm ảnh lấy từ Facebook cá nhân này được cho là chụp tại VN đã khiến phật tử Thái Lan vô cùng giận dữ. Không chỉ có thế, nhiều cư dân mạng VN cũng chia sẻ nỗi bất bình vì hình ảnh này.
Mặc dù vậy, phản ứng của TS Nguyễn Minh Ngọc, người nghiên cứu Phật giáo tại Viện Tôn giáo – Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN, lại khác hẳn. “Đây là một bức tượng Mật tông”, TS Ngọc nói. Bà Ngọc không “nói chơi” mà minh chứng điều đó bằng cuốn sách Đồ giải Tây Tạng Mật tông, của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thiểm Tây. Đây là cuốn sách bà Ngọc mua tại Hồng Kông, nơi những cuốn sách có hình ảnh tương tự như bức tượng “sexy” trên không khó kiếm.

Hình bức tượng bị cư dân mạng cư xử bất công – Ảnh: Trinh Nguyễn chụp lại từ tư liệu
Ý nghĩa triết học
“Nếu coi đây là bức tượng mô tả Phật đang quan hệ tình dục với một người nữ thì hoàn toàn không đúng. Cái không đúng này bắt nguồn từ việc chúng ta đang nhìn bức tượng rồi áp đặt cho nó cách suy nghĩ hiện đại. Trong khi nguồn gốc văn hóa của nó – vốn là triết học phương Đông lại rất khác”, bà Ngọc nói. Theo bà, gốc văn hóa của tượng chính là quan điểm triết học trong âm có dương, trong dương có âm. Trong từng con người cũng chứa đủ cả âm lẫn dương. Bức tượng “lạ” cũng nói lên triết lý âm dương như vậy. Do đó, nó không hề bậy bạ như nhiều người suy nghĩ.
Trong cuốn Đồ giải Tây Tạng Mật tông nói trên có rất nhiều hình vẽ các tượng Phật tương tự bức tượng đã làm nhiều phật tử Thái Lan lẫn VN bức xúc. Bức Phổ hiền phật mẫu (tượng âm khởi, có tượng chính là nữ) mang ý nghĩa Trí tuệ. Bức Phổ hiền phật phụ (tượng dương khởi, có tượng chính là nam) mang ý nghĩa Từ bi. “Rõ ràng, biểu đạt của nó không phải quan hệ nam nữ như nhiều người nhìn nhận. Nếu suy luận từ hai bức này, bức tượng bị ném đá sẽ có nghĩa là Từ bi”, bà Ngọc nói.

Nếu quả thực đây là một bức tượng cổ của VN thì nó sẽ là một phát hiện lớn đối với khảo cổ học, mỹ thuật và tôn giáo. Nó viết thêm vào những trang sử Mật tông hiện còn đang trắng tư liệu, đang còn phải tìm kiếm của nước ta

TS Nguyễn Minh Ngọc

Bà Ngọc còn cho biết, quan hệ tình dục như hiện nay chúng ta hiểu chỉ là một phần trong triết học phương Đông cổ là sự hòa hợp âm dương. Khi hợp nhất âm dương chúng ta đạt đến tình trạng sáng suốt, sức khỏe, minh mẫn. Chính vì thế, triết học phương Đông có thể coi là khởi nguồn của nghệ thuật tính dục. Những cuốn sách về tình dục hiện đại tại Mỹ giờ đây cũng quay trở về với những nguyên lý triết học phương Đông này.
Lấp khoảng trống lịch sử Mật tông
Việc không được mắt thấy tay sờ, lại chỉ được nhìn từ một góc khiến các nhà khoa học rất khó đưa ra nhận định kỹ lưỡng về tượng. Màu sắc của ảnh chụp (trên mạng) cho thấy đây nhiều khả năng là tượng sơn son thếp vàng. Nếu đúng vậy, nhiều khả năng đây là tượng VN. Tuy nhiên ngay cả màu sắc tượng cũng phụ thuộc nhiều vào người chụp, sửa ảnh. “Nếu được tiếp xúc, chúng ta mới có thể so sánh với các tượng Phật khác, để tìm ra thời kỳ qua các yếu tố như chất liệu, cách thức tiếu tượng (tạc tượng). Nếu nó ở trong chùa, có thể nghiên cứu tương quan vị trí đặt tượng”, TS Ngọc nói. Tuy nhiên, nhìn vào bức ảnh, với hậu cảnh của tượng, nhiều khả năng tượng không còn ở trong chùa mà đang thuộc một bộ sưu tập.
“Tôi từng thấy một số bức tượng tương tự trong một triển lãm của nhà sưu tập Dương Phú Hiến, từng được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật VN. Tượng có kích cỡ rất nhỏ. Theo tôi đó không phải tượng VN”, nhà nghiên cứu mỹ thuật Phạm Trung, Viện Mỹ thuật nói. Cũng theo ông Trung, hiện có người mua loại tượng này về bộ sưu tập và coi như một tác phẩm nghệ thuật, không phải như đồ thờ tự.
Về việc sưu tập loại tượng này, Thanh Niên điện thoại liên hệ song nhà sưu tập Dương Phú Hiến cho biết hiện đang đi công tác và sẽ có cuộc gặp sau khi trở về.
“Những tượng như thế này có thể thấy nhiều ở một số nước có Phật giáo Mật tông, chẳng hạn như Nepal. Gần đây cũng nhiều người ra nước ngoài rồi mang tượng Mật tông về. Có thể đây là một trong những bức tượng được mang về như thế. Tôi chưa từng nhìn thấy một bức tượng thế này của VN”, PGS-TS Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Tôn giáo, cho biết.
Trong trường hợp như nhiều người nói ở trên: được mang từ nước ngoài về, tượng cũng có ý nghĩa. Nó chỉ báo sự thịnh hành của Phật giáo Mật tông trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. “Theo đó, các chùa Mật tông đang nổi lên, thu hút được nhiều phật tử. Chẳng hạn chúng ta có chùa Quang Ân ở Hà Nội, chùa Tây Thiên ở Vĩnh Phúc”, bà Ngọc nói.
Tuy nhiên, nếu đây là một bức tượng cổ của người Việt, điều này lại rất có ý nghĩa với việc viết lịch sử phát triển Mật tông tại VN. Theo nghiên cứu của TS Ngọc, Phật giáo VN là sự hòa nhập của ba dòng phái Thiền Tịnh Mật. Nhưng hiện không xác định được chính xác thời điểm du nhập của Mật tông vào VN cũng như dòng phái Mật tông nào từng tồn tại ở VN.
Chứng cứ lịch sử cho thấy vào thời Lý, Mật tông đã có mặt tại VN. Nó thể hiện ở các nhân vật có liên quan tới Mật tông, với phép thần thông (một chỉ báo của Mật tông) như Từ Đạo Hạnh, Minh Không. “Có điều hiện chưa hề tìm thấy tượng Mật tông tại VN. Chúng ta mới chỉ thấy một vài yếu tố Mật tông – chẳng hạn các ấn chuẩn đề (thế tay của tượng) để định vị Mật tông mà thôi”, bà Ngọc cho biết.
Bản thân sử sách trong nước cũng chưa thấy ghi chép, vẽ về một loại tượng tương tự. Chính vì thế, nếu quả thực đây là một bức tượng cổ của VN thì nó sẽ là một phát hiện lớn đối với khảo cổ học, mỹ thuật và tôn giáo. “Nó viết thêm vào những trang sử Mật tông hiện còn đang trắng tư liệu, đang còn phải tìm kiếm của nước ta”, TS Ngọc nói.
Về phản ứng của phật tử Thái Lan trước bức tượng, các nhà nghiên cứu cho rằng có thể do Thái Lan là đất nước của Phật giáo tiểu thừa, một dòng tu khác, nên tạo hình này rất dễ gây sốc. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, cũng phải nói thêm từ TK8-TK12, Phật giáo Mật tông có ảnh hưởng lớn ở Đông Nam Á.
Phản ứng khác nhau tại Thái Lan
Bangkok Post dẫn lời một cư dân mạng gọi người đúc tượng là “quỷ dữ”, muốn làm ô uế thanh danh của Đức Phật. Một người sử dụng mạng xã hội Facebook còn kêu gọi giới chức Thái Lan can thiệp bằng đường ngoại giao để phá hủy bức tượng. Tuy nhiên, thực tế thì bức ảnh này chỉ được lan truyền giữa các công dân mạng ở Thái Lan và chẳng rõ do ai chụp, được đưa lên internet khi nào. Thậm chí không ai biết nó được chụp ở đâu. Thế nhưng, tờ Bangkok Post vẫn đăng lại trên trang web của mình hồi cuối tháng 2.2013.
Trong khi đó, có người lại xem bức tượng là bình thường. Một công dân mạng ở Thái Lan gọi đó là bức tượng nghệ thuật, không có gì gọi là ô uế, dâm dục. “Các bạn không nên nhìn bức tượng với cái nhìn trần tục, vật chất”, người này viết. Một số công dân mạng hiểu biết thì bình luận khá điềm tĩnh. Họ bảo đã từng thấy bức tượng trong tư thế tương tự, tức Đức Phật ngồi trên đài sen với các cô gái ngồi trong lòng ở các ngôi đền ở Tây Tạng. Một công dân mạng ở Thái Lan nói rằng bức tượng nói trên ở Campuchia, chứ không phải ở VN. Nhiều người chia sẻ rằng đây là phần của đạo Phật đại thừa của người Tây Tạng. Người theo đạo Phật ở Tây Tạng và cả ở Ấn Độ, Nepal, Butan thường tạc tượng theo tư thế Yab – Yum (bố – mẹ) phối ngẫu. Đây là biểu tượng của tính dục, được các phật tử thờ cả ngàn năm nay.
Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)
Trinh Nguyễn
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130307/truy-tim-nguon-goc-tuong-phat-la.aspx

Post Navigation